Anbudsinbjudan för projekt om hur den Nordiska styrmedelsmixen kan bli mera effektiv

29.09.20 | Stödmöjlighet
Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet vill härmed öppna upp för anbud för ett projekt om hur den nordiska styrmedelsmixen kan bli mer effektiv. Deadline för inlämning av anbud är 11.11.2020.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
ons, 2020/11/11 - 23:59
Ekonomisk ram
400 000 DKK
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Norge
Sverige
Grönland
Island

Bakgrund

De nordiska ländernas ekonomier är i hög grad integrerade med varandra och länderna har höga ambitioner i klimatarbetet. Samtidigt har länderna olika förutsättningar och utmaningar och har valt skilda strategier och åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Ekonomiska aktörer i de nordiska länderna agerar därför i mångt och mycket på en gemensam eller mycket integrerad marknad men möter olika incitament. Det kan leda till flera olika bieffekter som kan vara hämmande för effektiviteten i ländernas respektive styrmedelsmix. De nordiska länderna har åtagit sig att arbeta för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser och intensifiera sitt samarbete. För att minska de globala utsläppen av växthusgaser avser man bl.a. att undanröja hinder för en utveckling mot låga utsläpp och en omställning mot förnybara energikällor. Ett sådant hinder kan vara ineffektiviteten som uppkommer genom snedvridning av konkurrens mellan länderna med anledning av olikartade styrmedel.

Syftet med projektet

Projektet syftar till att kartlägga och analysera områden där olikartade styrmedel i de nordiska länderna påverkar effektiviteten i andra länders styrmedel. Branscher som är särskilt intressanta att granska är transportsektorn, el- och värmeproduktion, avfallssektorn, byggsektorn samt jord- och skogsbruket. Huvudfokus bör vara styrmedel som avser klimat men analysen kan även omfatta styrmedel för närliggande områden som har en direkt eller indirekt inverkan på klimatet, som t.ex. styrmedel som avser luftföroreningar, buller, avfall och energi. 

Utföraren ska göra en genomgång av litteratur och relevanta beslutsunderlag för att kartlägga hur styrmedelsval i de nordiska länderna påverkar mål- och kostnadseffektiviteten i andra nordiska länders styrmedel, och rekommendera ändringar som anses förbättra situationen. I den mån det är möjligt bör utföraren även kvantifiera effekterna av samspelet mellan utvalda styrmedel på klimatområdet i de olika nordiska länderna.  

Projektet bör bland annat besvara följande frågeställningar:

  1. Hur samspelar nationella styrmedel på klimatområdet inom de nordiska länderna? 
  2. Vad står i vägen för en mer effektiv styrmedelsmix på klimatområdet i de nordiska länderna?
  3. Hur kan eventuella hinder undanröjas?

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK (moms (VAT) ingår i budgeten). Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupper NME och NKL tillhanda senast den 11.11.2020. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i början på december och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för statusrapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till Lotta Eklund och använder sig av något av de nordiska språken för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema:

Ansökningsformulär hittar du via filen nedan:

Skicka gärna ytterligare bilagor (maxlängd 10–15 A4-sidor) som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen, t.ex. en fristående projektbeskrivning. Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

  • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
  • Tidsplan
  • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
  • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
  • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
  • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter
  • Planerad informationsspridning av projektet

 

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

NME och NKL kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

Se bilaga: “Anbudsinbjudan Nordisk Styrmedelsmix_NME_NKL_LONG.docx” för ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav.