Inbjudan att lämna anbud på projekt om jämförande analys av det anpassningspolitiska landskapet i Norden

28.09.22 | Stödmöjlighet
Nordiska ministerrådets arbetsgrupper Nordisk arbetsgrupp för miljö och ekonomi (NME) och Nordisk arbetsgrupp för klimat och luft (NKL) inbjuder att lämna anbud på ett projekt om jämförande analys av det anpassningspolitiska landskapet i Norden. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2022.

Information

Typ av stöd
Upphandlingar
Tidsfrist
mån, 2022/10/31 - 15:00
Ekonomisk ram
440 000 danska kronor
Land
Åland
Grönland
Färöarna
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Island

Bakgrund och mål

Klimatförändringarnas effekter märks redan i de nordiska länderna och arbetet med anpassning har kommit i gång. De nordiska länderna har många gemensamma utmaningar och kan också dra nytta av liknande tillvägagångssätt för att hitta lösningar, som beskrivs i rapporten Nordic Perspectives on Transboundary Climate Risk. Arbetet med anpassning har påbörjats, och flera nordiska länder har redan genomfört minst en hel planeringscykel för anpassning, som består av analys av sårbarheten för klimatförändringar, strategiskt arbete, planering, genomförande av åtgärder samt övervakning och utvärdering. Syftet med den rapport som projektet ska mynna ut i är att undersöka, analysera och jämföra framstegen i de nordiska ländernas anpassningsarbete. Rapporten bör ge en översyn av politiken och rättsläget, identifiera eventuella skillnader och likheter samt analysera konsekvenserna av dessa i form av de framsteg som gjorts. Eftersom det inte finns något överenskommet gemensamt mål för anpassningen som framstegen kan mätas mot och eftersom de nationella övervakningssystemen är utformade på olika sätt och med olika mål, är det inte möjligt att objektivt avgöra vilket land som har ”gjort de största framstegen” eller ”kommit längst” i anpassningen. Analysen bör därför inte försöka jämföra ländernas framsteg, utan deras tillvägagångssätt, strukturer, politik, lagstiftning m.m. för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och god praxis.

Uppgiftsbeskrivning

Uppgiften är att göra en jämförande analys av det anpassningspolitiska landskapet, inklusive rättsliga ramar, politiska instrument, analytiska tillvägagångssätt och finansieringsmekanismer i de nordiska länderna, i syfte att identifiera skillnader, likheter, bästa praxis och andra viktiga faktorer som påverkar framstegen i den nationella anpassningen.

Analysen bör innehålla följande:

 • kort historik om den politiska utvecklingen när det gäller anpassning i de nordiska länderna
 • kartläggning och jämförande analys av aktuell status för anpassning i de nordiska länderna
 • kartläggning och jämförande analys av politiken och rättsläget i de nordiska länderna, inklusive hur styrmedel och åtgärder för anpassning integreras på branschnivå och myndighetsnivå (regional och lokal nivå) samtidigt som man tar hänsyn till den privata sektorns roll i satsningarna på anpassning
 • kartläggning och jämförande analys av användningen av analysverktyg (t.ex. analys av kostnadsnytta eller kostnadseffektivitet, riskanalys) för samhället som helhet och för enskilda projekt som handlar om klimatanpassningsinitiativ i de nordiska länderna
 • kartläggning och jämförande analys av användningen av ekonomiska och rättsliga styrmedel i de nordiska länderna för att öka anpassningsförmågan och minska riskerna för fastighetsägare
 • kartläggning och jämförande analys av finansieringen av anpassning i de nordiska länderna, inklusive bland annat tillgång till finansiering och lånemöjligheter, kartläggning och analys av incitamentsstrukturer, användning av kostnadsnyttoanalyser, riskanalyser och andra metoder för att säkerställa ekonomiskt lämpliga insatser
 • intervjuer med relevanta experter och aktörer om deras syn på framstegen i de olika länderna (nationella experter och till exempel experter från Europeiska miljöbyrån, oberoende forskningsinstitut, lokala myndigheter och/eller näringslivsaktörer)
 • identifiering av viktiga framgångsfaktorer i olika länder på nationell och regional nivå.

Tidsfrister

Anbudet ska vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast 31 oktober 2022 kl. 15.00. Alla dokument måste ha skickats in vid denna tidpunkt. Material som kommer in efter tidsfristen beaktas inte. Beslut fattas i november 2022. Alla anbudsgivare informeras om resultatet. Projektet ska påbörjas senast i slutet av november 2022 och rapporten publiceras i april 2023. Tidsfristerna anges närmare i kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden ska skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan (registraturen.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi). Anbudsgivare ska använda ansökningsformuläret (ansökningsmall DK-ENG_NME_Comparative_analysis_of_the_adaptation_policy_landscape.docx) och det tillhörande obligatoriska budgetformuläret. I anbudet ska det hänvisas till diarienummer EPOELY/2208/2022.

Rekommendationen är att komplettera ansökan med bilagor som mer detaljerat beskriver de faktorer vi beaktar i bedömningen, t.ex. en projektbeskrivning och en tidsplan. CV skickas tillsammans i en separat fil. Anbud kan lämnas på något av de skandinaviska språken (svenska, norska eller danska) eller på engelska.

Bedömningskriterier

Bedömningen av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att baseras på nedanstående kriterier med angiven viktning:

 • överensstämmelsen mellan arbetsplan och arbetsmetoder, dvs. samstämmigheten mellan mål (såsom dessa definieras i denna anbudsinbjudan) och föreslagna satsningar, förväntade resultat och budget, inklusive samstämmighet mellan pris och tid/lön per timme och resurser som tilldelas varje satsning, inklusive metodernas tydlighet samt hur innovativa och lämpade metoderna är för att genomföra uppgiften (40 %)
 • kvaliteten på kunskapen om klimatanpassningspolitiken, ekonomiska och rättsliga styrmedel samt finansieringsmekanismer (25 %)
 • projektarbetares allmänna kompetens och kvalifikationer samt deras tidigare erfarenhet inom området (25 %)
 • kvaliteten och bredden på nordiskt nätverk med stark förankring i minst ett av de nordiska länderna och välutvecklade kontakter i de andra. En beskrivning av nordiska kontakter som ska användas i projektet för att täcka alla nordiska länder i rapporten ska ingå i anbudet (10 %).