Inbjudan att lämna projektförslag för samarbete mellan Québec och de nordiska länderna i perioden 2020–2021 inom områdena kultur, samhälle, forskning och innovation

30.09.19 | Stödmöjlighet
Regeringen i Québec och Nordiska ministerrådet tar emot ansökningar om ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt mellan Québec och de nordiska länderna inom områdena kultur, samhälle, forskning och innovation.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
mån, 2019/11/25 - 23:59
Relaterade organisationer
Land
Åland
Färöarna
Danmark
Finland
Grönland
Island
Norge
Kanada
Sverige

Parternas gemensamma inbjudan att lämna projektförslag syftar till att

  • främja en hållbar utveckling i samhällena med hänsyn till projektens kulturella, sociala, ekonomiska, miljömässiga och geografiska faktorer 
  • uppmuntra utbyte mellan de två regionerna genom att främja kunskap och bekräfta regionernas kulturella närvaro
  • främja samarbete kring skapande och spridning av konstverk och kulturprodukter genom utbytesprogram som involverar konstnärer, regissörer och författare samt genom att arrangera offentliga evenemang och utveckla partnerskap mellan regionernas kulturinstitutioner 
  • främja en bättre ömsesidig förståelse genom att stärka nätverk och utbyte av sakkunskap
  • främja samarbete mellan forskare inom regionernas prioriterade intresseområden.

Specifikation för 2020 års inbjudan att lämna projektförslag

De prioriterade områdena är kultur, samhälle, forskning och innovation. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas projekt med deltagare i åldrarna 25–35 år. Syftet är att underlätta konkret och långsiktigt samarbete inom dessa områden. Projekten kan vara på ett eller två år. Observera att finansieringen för andra året inte förnyas automatiskt. Finansiering beviljas om kommittén gör en positiv bedömning av projektet (projektets framsteg, användning av tidigare anslag, budgetberäkningar för andra året) och om projektet ryms inom budgetramen. En rapport måste lämnas in senast den 28 februari 2022.  

Bakgrund

Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec utarbetar tillsammans en inbjudan att lämna projektförslag inom områdena kultur, samhälle, forskning och innovation. Inbjudan baseras på, men begränsas inte av, det gemensamma uttalande om samarbete kring hållbar utveckling i norr som undertecknades av Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec den 1 februari 2013 samt på den avsiktsförklaring som undertecknades av Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec den 27 februari 2015.

Nordiska ministerrådet och regeringen i Québec, nedan kallade parterna, har fört en nära dialog sedan 2015 års avsiktsförklaring med målet att utveckla ett konkret samarbete.

Prioriteringar för projektförslag

Observera att inbjudan att lämna projektförslag är öppen för alla sektorer inom kultur, samhälle, forskning och innovation.

Kultur

Prioriterade områden:

• digital kulturutveckling

• scenkonst

• film

• litteratur och utgivning

• visuell och digital konst.

Samhälle

Prioriterade områden:

• hälsa

• utbildning

• jämställdhets- och genusfrågor

• ungdomsfrågor.

Forskning och innovation

Prioriterade områden:

• digital innovation

• hållbara lösningar för städer och mobilitet

• biovetenskap

• innovativ tillverkning.

Finansiering av forskningsresor

För att uppmuntra nya utbyten och utveckling av nya partnerskap mellan Québec och de nordiska länderna vill de två parterna ge bidrag till resekostnader för forskningsresor inom områdena kultur, samhälle, forskning och innovation. För att partner från Québec och de nordiska länderna ska vara berättigade till detta bidrag måste forskningsresan

• ha som mål en partner från Québec eller något av de nordiska länderna

• främja utvecklingen av utbyte mellan Québec och de nordiska länderna på medellång och lång sikt

• möjliggöra för partner att etablera nya samarbeten, utveckla nya relationer eller fördjupa nätverk inom områdena kultur, samhälle, forskning och innovation

• uppmuntra utveckling av specialkompetenser

• börja redan den 1 april 2020.

Fyll i och skicka in ansökningsformuläret senast den 25 november 2019.   Finansieringen av forskningsresor är avsedd att ge ekonomiskt stöd för upp till 2 500 kanadensiska dollar eller 12 500 danska kronor. Engångsbeloppet ska användas för att stödja inköp av flygbiljetter tur och retur i ekonomiklass, boende, måltider och lokala resekostnader.

Stödkriterier och tidsram

Projekten kommer att väljas ut efter en kvalitativ bedömning och enligt de kriterier som anges nedan.

Projekten ska

• omfatta minst två institutioner eller aktörer från Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige eller Åland) och en från Québec

• genomföras tillsammans enligt principen om ömsesidighet och gemensamt engagemang, både när det gäller finansiering och konkreta resultat

• främja långsiktiga utbyten och samarbetsrelationer mellan Québec och de nordiska länderna

• resultera i påtagliga fördelar för Québec och de nordiska länderna

• leda till upprättande av nätverk för samarbete

• uppmuntra utveckling av särskilda kompetenser

börja tidigast den 1 april 2020

• lämnas in som en komplett ansökan.

Riktlinjer för kostnader som berättigar till ekonomiskt stöd

Stöd till samarbetsprojektet får inte ersätta stöd som normalt beviljas av andra finansieringsorganisationer. Observera att det ekonomiska stödet per projekt och år inte får överstiga 10 000 kanadensiska dollar från regeringen i Québec och 50 000 danska kronor från Nordiska ministerrådet. Även ettåriga projekt beaktas.  Regeringen i Québec och Nordiska ministerrådet fördelar årligen 55 000 kanadensiska dollar respektive 300 000 danska kronor till att stödja ett antal samarbetsprojekt. 

Observera att ministerier, myndigheter eller organisationer i Québec och statliga företag i Québec kan ansöka under ansvar av Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Men den beviljade finansieringen kan inte användas för att täcka deras eller deras personals utgifter. Finansieringen får endast användas för att täcka utgifter för externa samarbetspartner från Québec.

Följande utgifter berättigar till stöd:

• kostnader för resor mellan Québec och de nordiska länderna

• traktamenten

• avgifter i samband med publicering, marknadsföring och informationsspridning

• avgifter i samband med gemensamt skapade verk

• andra avgifter i samband med arrangemang av offentliga tillställningar (lokalhyra, transport av verk m.m.).                                                                                   

Följande utgifter berättigar inte till stöd:

• kostnader för en organisations operativa verksamhet och personal

• kostnader som tidigare omfattats av ekonomiskt stöd från andra statliga program

• konstnärsarvoden.

Finansieringsmetod:

I samarbetet mellan Québec och Nordiska ministerrådet används en separat finansieringsmetod, vilket innebär att båda parter ansvarar för alla sina kostnader utomlands. Det ekonomiska stödet från Québec tillhandahålls av Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) och Le ministère de la Culture et des Communications. Det ekonomiska stödet från Norden tillhandahålls av Nordiska ministerrådet i enlighet med sina standardvillkor.

Projektets bedömningskriterier

• överensstämmelse mellan projektet och målen i projektförslaget

• projektets innovativitet

• etablering av nya partnerskap

• tydliga mål

• genomförbart arbetsprogram inom utsatt tidsram

• bidrag till sektorns utveckling utifrån förväntade fördelar och resultat

• tydlighet i finansiella arrangemang och mångfald i finansieringskällor

• balans mellan mål och förväntade resultat sett till arbetsschema och finansieringsstruktur.

Så här ansöker du

Samtliga samarbetspartner i Québec och de nordiska länderna måste fylla i relevanta formulär på nätet (inga andra formulär godtas):

Québecs formulär:

  • samarbete med Nordiska ministerrådet: Appels à projets
  • ansökningsformuläret för ekonomiskt stöd
  • detaljerad och balanserad projektbudget med intäkter och utgifter.

Nordiska ministerrådets formulär

De nordiska ländernas samarbetspartner måste lämna in dokument (på engelska, endast PDF) senast den 25 november 2019 kl. 23.59 via e-post till

Julie Sofie Østbjerg och Tómas Orri Ragnarsson, Nordiska ministerrådets sekretariat, julost@norden.org och tomrag@norden.org.

Québecs samarbetspartner måste lämna in dokument (på franska) senast den 25 november 2019 kl. 23.59 via e-post till

Steve Boilard, Direction Europe et institutions européennes, Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, quebeccnm@mri.gouv.qc.ca.

Regeringen i Québec och Nordiska ministerrådet ansvarar för det slutliga projekturvalet och fastställer stödbeloppet. Resultaten meddelas organisationerna i slutet av februari 2020. Observera att besluten inte kan överklagas. Slutrapport Organisationerna ska fylla i ett slutrapportsformulär som lämnas in i enlighet med villkor i Québec respektive Nordiska ministerrådet.