Kontrakt om utvärdering av det nordiska samarbetet om funktionshinder

10.12.20 | Stödmöjlighet
Uppdraget innebär en utvärdering av verksamheten inom det nordiska funktionshinderssamarbetet (härefter Samarbetet) under perioden 2018-2020.

Information

Typ av stöd
Upphandlingar
Tidsfrist
tors, 2021/01/21 - 14:00
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Funktionshinderspolitik, som är ett tvärsektoriellt område, är nära sammankopplad med genomförande av FN:s rättighetskonventioner, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och välfärdspolitiken i Norden. Syftet med Samarbetet är att bidra till en effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Detta ska bland annat uppnås genom ett förstärkt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på prioriterade områden.

Uppdraget innebär en utvärdering av verksamheten inom det nordiska funktionshinderssamarbetet (härefter Samarbetet) under perioden 2018-2020.