Nordiskt-ryskt samarbetsprogram inom högre utbildning och forskning

01.08.18 | Stödmöjlighet
Det nordisk-ryska samarbetsprogrammet inom högre utbildning och forskning har som syfte att främja mångsidiga kontakter inom utbildning och forskning som kan bidra till hållbar social och ekonomisk utveckling i Ryssland och de nordiska länderna.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Relaterade organisationer
Land
Ryssland
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Genom att finansiera nordisk-ryska samarbetsprojekt inom högre utbildning och forskning mellan utbildningsinstitutioner och forskningsorganisationer vill programmet initiera långsiktiga partnerskap som ska förbättra de direkta förbindelserna mellan de involverade institutionerna och organisationerna.

För att nå dessa mål riktas samarbetsinsatserna inom högre utbildning och forskning mot multilateralt samarbete om utbildning av högkvalificerade experter, utbyte av studenter, doktorander och universitetslärare samt gemensamma forskningsprojekt och främjande av innovation.

Programmet finansieras av Nordiska ministerrådet och det ryska utbildnings- och vetenskapsministeriet.

Norska Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU, samordnar programmets nordiska verksamhet på uppdrag av Nordiska ministerrådet. SIU administrerar utbildningsverksamheten i samarbete med de andra nordiska programkontoren, medan NordForsk administrerar forskningsverksamheten.

Programmets ryska verksamhet samordnas av det ryska utbildnings- och vetenskapsministeriet.

Kontakt