Open Call: Vi är alla Generation 2030

09.09.18 | Stödmöjlighet
Nordiska ministerrådet efterlyser goda idéer för kommunikationsinsatser utfört av ungdomsaktörer i åldern 15 – 29 år kring de nordiska ländernas utmaningar och lösningar för Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
tors, 2018/11/15 - 23:59
Ekonomisk ram
mellan 200 000 och 500 000 DKK

Syftet med kommunikationsinsatserna är att skapa debatt och engagemang om Agenda 2030 i Norden, med ett särskilt fokus på Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Ansökning ska ske innan den 15 november 2018 enligt angivna instruktioner.

Om Generation 2030

Generation 2030 är ett nordiskt program för implementeringen av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling i Norden. Programmet har, som namnet antyder, ett starkt fokus på att aktivt involvera barn och unga i den nordiska insatsen för att uppnå de globala målen. Programmet har speciellt fokus på temat hållbar konsumtion och produktion, vilket är ett av de områden där Norden övergripande har några av de största utmaningarna vad gäller uppnåendet av de 17 globala målen för hållbar utveckling. 

Läs mer om Nordens utmaningar kring implementeringen av Agenda 2030 i:

Om kommunikationsinsatsen

Kommunikation är en central del av Generation 2030, ett nordiskt program för implementeringen av Agenda 2030 i Norden, eftersom ambitionen är att skapa kännedom om Agenda 2030 och debatt om uppnåendet av de 17 globala målen för hållbar utveckling. 

Syftet med den efterfrågade kommunikationsinsatsen är att skapa debatt och engagemang kring utmaningarna med implementeringen av Agenda 2030 Mål 12 i: Hållbar konsumtion och produktion. Dessa utmaningar redogörs för i Nordiska Ministerrådets nyutgivna analys vid namnet Nordic Progress towards SDG12. En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier Detta innebär inte bara att ta hänsyn till miljömässig- och ekonomisk hållbarhet, men också den sociala delen av vår konsumtion och produktion, t.ex. jämställdhet och arbetsvillkor i globala värdekedjor.

Den efterfrågade kommunikationsinsatsen kan t.ex. ha fokus på till exempel hållbar livsstil, dvs. hur vi som individer kan bidra till uppnåendet av hållbar konsumtion och produktion, eller någonting annat.

Kommunikationsinsatsen kan ta många olika former, den kan utföras som till exempel en kampanj, en utställning, ett evenemang, en festival eller någonting helt annat.

Vad är kriterierna för projektet?

Ansökningarna kommer att evalueras utgående från följande kriterier:

-Projektet ska genomföras av en ungdomsorganisation eller ett nätverk av ungdomsaktörer i åldrarna 15 – 29 år.

-Projektet skall involvera minst 3 av de nordiska länderna (dvs. Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island, Åland, Grönland och Färöarna). I stället för ett nordiskt land kan det i projektet dock ingå ett av de Baltiska länderna eller Nordvästryssland.

-Projektet skall ha som mål att bidra till ökad kännedom om och debatt kring Nordens arbete med Agenda 2030, men särskilt fokus på Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

-Projektet skall definiera en målgrupp för kommunikationsinsatsen och utarbeta en tydlig kommunikationsplan. Projektet ska genomföras av unga aktörer, men målgruppen för insatsen behöver inte nödvändigtvis vara begränsad till barn och unga. Beroende på typ av insats kan denna även fokusera på vuxna och äldre.

-Projektet får inte vara diskriminerande mot någon grupp eller individer, och skall ha ett genomgående jämställdhetsperspektiv

-Projektet ska ha en definierad budget. Det kan ansökas om finansiellt stöd på mellan 200 000 och 500 000 DKK. Utöver det ansökta beloppet skall det vara minst 15 % annan finansiering.

OBS! Uppfyllande av samtliga ovanstående kriterier är inte garanti för beviljning av medel till berörda projektförslag. Vid urval av projekt utför Nordiska ministerrådets sekretariat en prioritering utgående från ovanstående kriterier samt en samlad utvärdering av konceptbeskrivningens kvalitet, projektets kommunikationsplan och insatsens genomförbarhet. Utöver detta ber vi ansökaren vara uppmärksam om att det innan starten av projektet ska utarbetas en projektplan och -kontrakt enligt Nordiska ministerrådets riktlinjer.

Vem kan ansöka?

Kommunikationsinsatsen ska genomföras av en ungdomsorganisation eller ett nätverk av ungdomsaktörer i åldrarna 15 – 29 år. Individuella personer kan inte ansöka.

Utöver detta skall projektförslaget involvera minst 3 stycken av de nordiska länderna (dvs. Finland, Norge, Sverige, Danmark, Island, Åland, Grönland och Färöarna). I stället för ett nordiskt land kan det i projektet dock ingå ett av de Baltiska länderna eller Nordvästryssland.

Ungdomsorganisationerna kan välja att föreslå ett projekt i samarbete med andra aktörer, om de anser att dessa kan stärka den slutgiltiga kommunikationsinsatsen.

Vad är budgeten?

Det kan ansökas om finansiellt stöd på mellan 200 000 och 500 000 DKK. Utöver det ansökta beloppet skall det vara minst 15 % annan finansiering. Denna finansiering kan bestå av så kallad ”in-kind finansiering”. In-kind finansiering utgörs av tjänster eller varor istället för pengar. Som exempel kan ideellt arbete tillgodoräknas i budgeten. Beräkningarna ska specificeras i ansökningens budget. Det sammanlagda ansökta beloppet kan därmed inte överstiga 85 % av projektets totala utgifter.

Den totala budgeten för denna öppna ansökning är 1 miljon DKK.

När ska projektet genomföras?

Projektet skall starta den 1. januari 2019 och vara avslutat senast den 31. december 2019.

Så ansöker du

Ansökningsperioden är från den 11 september till den 15 november 2018.

Läs annonsen och informationen om den öppna ansökningen noggrant. Ansökningarna kommer att evalueras utgående från den angivna kriterierna för projektet.

Ladda ner ansökningsdokumenten – projektbeskrivning och budgetformulär – via nedanstående länkar. Fyll i projektbeskrivningen och budgetformuläret. Specifika anvisningar för detta medföljer.

Ansökning sker genom att skicka det ifyllda materialet per email till Fanny Rehula senast den 15 november 2018.

OBS! För att tas i beaktande ska ansökningen fylla de angivna projektkriterierna samt ska man skicka in ifylld projektbeskrivelse och budgetformulär. Ansökare som uppfyller kraven kontaktas under december 2018.

Exempel för inspiration

#TASTEOFWASTE

Ett initiativ som tar tag i det onödiga matsvinnet och verkar för en hållbar livsstil. Initiativet gick ut på en kampanj och utmaning i sociala medier.

ASAP – A Sustainability Accelerator Project 

En hållbarhetsaccelerator som ger ungdomar möjlighet att bli morgondagens hållbarhetsledare.

Kontakt