Politiska åtgärder för att kompensera ökade kostnader på energi- och transportområdet

10.02.23 | Stödmöjlighet
Den Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt om Politiska åtgärder för att kompensera för ökande kostnader på energi- och transportområdet med underliggande miljöekonomiska styrmedel – fördelningseffekter och effekter för miljö och klimat. Tidsfrist för inlämning av anbud är 27.03.2023.

Information

Typ av stöd
Upphandlingar
Tidsfrist
mån, 2023/03/27 - 15:00
Ekonomisk ram
400 000 dkk
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Island
Norge
Sverige

Bakgrund

Priserna på energi skenade under 2022 och de nordiska länderna har börjat införa olika åtgärder för att kompensera hushåll och företag för kostnadsökningarna (t.ex. lättnader i energiskatter, moms, reduktionsplikten samt direkt ekonomiskt stöd till konsumenter). På transport- och energiområdet finns det samtidigt olika miljöekonomiska styrmedel som punktskatter och inblandningsmandat för drivmedelsleverantörer (reduktionsplikt), som syftar till att minska utsläpp. Åtgärder för kostnadsbegränsning kan verka i motsatt riktning mot dessa. I en analys av konsekvenserna av nya åtgärder är det därför relevant att även inkludera befintliga styrmedel.

Uppdrag och syfte med projektet

Projektet ska innehålla en genomgång av införda och aviserade åtgärder i de nordiska länderna. Variationen i utformningen av åtgärderna gör det därefter intressant att analysera två typer av effekter:

  • Fördelningseffekter, både mellan och inom grupperna hushåll och företag – för hushåll bl.a. vad gäller ekonomisk utsatthet och stad kontra landsbygd, samt för företag vilka branscher, som får nytta av åtgärden.
  • Effekter för syftet med det ursprungliga miljöekonomiska styrmedlet, d.v.s. begränsning av utsläpp, som påverkar miljö och klimat. En central fråga är hur incitamenten för utsläpp påverkas av åtgärden, som ska begränsa kostnaderna.

Dessutom ska projektet uppmärksamma och belysa möjliga alternativa åtgärder, som säkerställer en lämplig omfördelning och upprätthåller effekten på miljö och klimat i möjligaste mån. Om möjligt ska här också beaktas i vilken mån sådana alternativa åtgärder har övervägts då beslut fattats om kompenserande åtgärder.

Analysen är särskilt aktuell med tanke på rådande situation på energimarknaderna i början av år 2023. Ett perspektiv, som ska belysas, är hur åtgärderna upprätthåller effekten på miljö och klimat, om priserna faller igen på kort tid, t.ex. ett år. Då kan åtgärderna bli ett problem för den gröna omställningen. Ytterligare en aspekt som kan belysas är om de nordiska länderna på något sätt har försökt koordinera sina kompenserande åtgärder. Finns det en risk för att åtgärder i ett land spiller över negativt på situationen i grannländerna som en följd av allt för generös kostnadskompensation?

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK (moms (VAT) ingår i budgeten). Budgeten ska täcka konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 27. mars, 2023, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i början av april och alla som lämnat in anbud kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för slutrapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/391/2022.

Skicka gärna ytterligare bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen, t.ex. en fristående projektbeskrivning. CV:s skickas som samlad separat fil.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

  • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
  • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
  • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme per person och övriga utgifter
  • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
  • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
  • Tidsplan
  • Planerad informationsspridning av projektet

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

För ytterligare detaljer kring projektinnehåll (på svenska) och finansieringskrav, se bilagorna: 

Kontakt