Stöd från Nordiska ämbetsmannakommittén för lagsamarbete

26.07.18 | Stödmöjlighet
De nordiska justitieministrarna förfogar över en budget för att finansiera projekt som har ett samnordiskt intresse och som berör de nordiska regeringarnas samarbete inom justitiesektorn. Detta ansvar har delegerats till Ämbetsmannakommittén för lagsamarbete (ÄK-LAG) som har ansvaret för att förbereda och genomföra justitieministrarnas beslut inom MR-LAG. Ansökningar om medel för att finansiera projekt inom justitieområdet lämnas till Nordiska ministerrådets sekretariat med de blanketter som ni finner nedan (”projektbeskrivelse” och ”budgetskema til projektbeskrivelse”)

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Riktlinjer för användning av Justitiesektorns projektbudget

Nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningsärenden (NÄL) har antagit följande vägledande riktlinjer för användningen av Justitiesektorns projektbudget. Syftet med riktlinjerna är att ge de nordiska justitieministrarna genomslag med de frågor som de önskar att prioritera och att ge NÄL ett verktyg vid bedömningen av projektansökningar.

Övergripande fördelning

1. Justitiesektorns årliga budget uppgår till omkring 1 300 000 DKK. Minst 1 miljon av dessa bör vara kopplade till genomförandet av sektorns samarbetsprogram, initiativ med anledning av rekommendationer m.m. från Nordiska rådet eller relaterade till andra initiativ som ministrarna prioriterar. Ordförandeskapets initiativ bör beaktas särskilt.

2. I dagsläget bör omkring 100 000 DKK av sektorns totala budget reserveras till aktiviteter inom ramen för samarbetet med Estland, Lettland, Litauen respektive nordvästra Ryssland.

3. Eventuella medel som under budgetåret återförs från avslutade projekt bör i första hand användas till ordförandeskapets initiativ.

Allmänna krav

4. Principen om "nordisk nytta" skall vara avgörande för vilken verksamhet som skall ske i samnordisk regi. Utgångspunkt för all nordisk verksamhet skall vara att den:

  • Avser verksamhet som annars skulle ske i nationell regi, men där påtagliga positiva effekter uppnås genom gemensamma nordiska lösningar;
  • Manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet;
  • Ökar nordisk kompetens och konkurrenskraft.

5. Projektansökningar skall uppfylla kravet på ”nordisk nytta” och de bör ha sitt ursprung i sektorns samarbetsprogram, ordförandeskapsprogram, initiativ med anledning av rekommendationer m.m. från Nordiska rådet eller relaterade till andra initiativ som ministrarna prioriterar, för att kunna beviljas, om inte särskilda skäl talar för att ett sådant projekt likväl bör beviljas stöd.

6. När det gäller ansökningar om medel till sådana externa projekt som redan tidigare har beviljats medel från Nordiska ministerrådet, eller hör till sökande organs ordinarie verksamhet, bör en restriktiv bedömning göras.

Behandling av ansökningar

7. Ansökningar behandlas av NÄL vid ett möte, men kan i enklare fall och efter godkännande av NÄL:s ordförande, behandlas genom skriftlig procedur.

Samarbetsministrarnas riktlinjer och bestämmelser i projektkontraktet

8.  Samtliga ansökningar skall, för att kunna beviljas, vara förenliga med de riktlinjer som de nordiska samarbetsministrarna antagit. I Nordiska ministerrådets standardvillkor för projektkontrakt finns särskilda bestämmelser om projektets genomförande etc.

 

Justitiesektorns ansökningsblankett

Application form for project funding from the Nordic justice cooperation

Kontakt