Stöd från Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott

19.07.18 | Stödmöjlighet
Arbetsmiljöutskottet ger stöd åt projekt som fokuserar på att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna på arbetsmiljöområdet. Centrala problemställningar är till exempel hur arbetsplatserna kan förbättra de fysiska, psykiska och sociala förhållandena, främja en hållbar användning av den enskilda medarbetarens resurser, främja jämställdhet och likabehandling och vidareutveckla Norden som en attraktiv plats att arbeta på.

Information

Typ av stöd
Bidrag
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

Mer information om stöd från Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott

Arbetsmiljöutskottets uppgift är att bidra till genomförandet av samarbetsprogrammet på arbetslivsområdet i Nordiska ministerrådet. I enlighet med Nordiska ministerrådets program för samarbete på - och arbetslivsområdet 2018–2021 kommer fokus inom arbetsmiljöområdet vara att främja säkerhet, hälsa och välbefinnande i arbetet. Målet är en attraktiv, motiverande och inkluderande arbetsmiljö som förebygger hälsoproblem. Samtidigt ska den utformas i enlighet med internationella avtal och EU-lagstiftning. Det kommer att vara särskild fokus på att stärka god fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen och på att utveckla arbetsstrategier och tillsyn samt på att belysa vikten av ett bra ledarskap och ett aktivt deltagande av anställda för att säkerställa en hållbar användning av den enskilda medarbetarens resurser. Ansökningarna bedöms utifrån kvalitet, relevans och nordisk nytta. Även om medel endast kan beviljas för ett år i taget kan man ansöka om medel till projekt som varar i upp till tre år. Fleråriga projekt prioriteras framför nya ansökningar om utskottet har de ekonomiska möjligheterna och om projektet har gjort tillräckliga framsteg.

Arbetsmiljöutskottets ansökningsblankett

The Labour Evironment Committee application form for project funding