Utlysning från Nordiska Hav- och kustgruppen (NHK)

25.03.19 | Stödmöjlighet
Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp stöder samarbetsprojekt för nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö, Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024. Gruppen prioriterar att stödja projektförslag inom de temaområden som beskrivs nedan. Ansökningsfristen för inlämnande av ansökningar till Hav- och kustgruppen är den 4:e juni 2019 (för medel i 2020).

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
tis, 2019/06/04 - 23:59
Ekonomisk ram
Mellan 200 000 och 400 000 DKK
Land
Åland
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Lettland
Litauen
Norge
Sverige

NHK fokuserar arbetet med att ta fram underlag för gemensamma nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö. Minst tre nordiska länder ska delta i projektet, som ska ha en tydlig nordisk nytta. I projekt som involverar de baltiska staterna kan ett nordiskt land ersättas av ett baltiskt, i relation till kravet på minst tre samarbetsländer. Det är viktigt att ansökt projekts målsättning är i linje med NHKs prioriteringar och de utredningar NHK-gruppen önskar att använda projektmedel till under 2020. Om beviljning av medel medges, ska projektet normalt publiceras i Nordiska Ministerrådets publikationsserie.

Prioriterade teman för 2020

 1. Plast/mikroplast i marina däggdjur och andra marina arter i nordiska havsområden
 2. Fiskeredskap – Uppsamling av använt eller kvarlämnat fiskeredskap samt hantering och återbruk av fiskeredskap genom återvinning eller energiproduktion
 3. Ekosystembaserad förvaltning - Samarbete för att förvaltningen av biologiska resurser blir långsiktigt hållbar och utgår från en tillämpning av ekosystemansatsen.
 4. Kumulativ samverkan/påverkan på biologin utifrån olika faktorer (miljögifter, salinitet, temperatur och pH) orsakade av klimatförändringar och ökad koncentration av CO2, för att öka kunskapen om effekter på den biologiska mångfalden av klimatförändringen och av olika klimatåtgärder
 5. Blå hållbar tillväxt/Nya marina näringar för ett klimat i förändring i nordiska havsområden
 6. Samarbete för att begränsa invasiva främmande arters spridning vid användandet av ett gemensamt system för att eDNA-testa ballastvatten
 7. Utveckling av automatisk online-miljöövervakning och tillgängliggörande av dessa data, exempelvis salinitet och temperatur
 8. Sammanställning/förmedling av ny kunskap inom oljebekämpning, i samarbete med till exempel Köpenhamnsavtalet

Så bedöms projektförslagen

Ansökan om medel kommer att bedömas utifrån:

 • Relevans och nordisk nytta
 • Nya idéer inom 2020 års teman
 • Kvalitet på genomförandebeskrivningen samt erfarenheter
 • Förmedlingsplan av erhållna resultat

Projektledaren bör tydligt formulera mål och problemställningar i ansökan samt specificera projektets organisering och budget i syfte att påvisa att projektplanen kan genomföras inom föreslagen tidsrymd. Genomförandet bör beskrivas, inklusive metoder och nätverk som är avsedda att användas. Relevanta målgrupper för var projektresultaten skall spela in och påverka processer/förhandlingar bör finnas klart presenterade i ansökan, samt kanaler för att nå målgrupperna. Ansökningarna bör därtill ha relevans för minst tre eller flera nordiska länder/självstyrelseområden samt stärka Norden i internationella forum och förhandlingar.

Leveranser att presentera i ansökan är bland annat statusrapport och slutrapport samt publicering, som normalt sker i Nordiska Ministerrådets publikationsserie. Arbetstid, kostnader för de experter som förväntas ingå i projektet, publicering av projekt samt övriga kostnader för uppdraget skall ingå i budgeten. Medfinansiering från flera arbetsgrupper och sektorer, samt från andra potentiella finansiella källor uppmuntras.

Så mycket medel går att söka

Medel att söka är i normalfallet i storleksordningen 200 000 till 400 000 DKK.

Viktiga dokument

Ansökan skickas till: