Äldre i Finland

Ikäihmisille Suomessa
Här kan du läsa om hemvård, anhörigvård, boendeservice och institutionsvård samt rabatter för pensionärer i Finland.

Om du flyttar till Finland från ett annat nordiskt land har du rätt till tjänster enligt nedan, förutsatt att du är folkbokförd och fast bosatt i Finland, det vill säga har din hemkommun i Finland. Mer information om folkbokföring hittar du på sidan Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland.

På Info Nordens webbsidor får du även mer information om läkemedel och läkemedelsersättning, sjukdom och hälso- och sjukvård samt pension i Finland.

Hemvård

Om du behöver hjälp för att klara dig hemma kan du få hemvård, det vill säga hemservice och hemsjukvård. Enligt socialvårdslagen har du som fyllt 75 år i icke brådskande fall rätt att få en utredning om behovet av sociala tjänster inom en viss tid. Mer information om hemvård hittar du på Kommunförbundets webbplats.

Följande hjälp erbjuds:

  • hemservice (hjälp med vardagsbestyr)
  • hemsjukvård (sjukvård och rehabilitering hemma enligt remiss från läkare)
  • stödtjänster (exempelvis måltids-, klädvårds- och städservice och tjänster som främjar socialt umgänge).

Närståendevård

Med närståendevård avses vård och omsorg i hemmet när en anhörig eller annan närstående person är närståendevårdare och har ingått avtal med kommunen om närståendevård. Läs mer om närståendevård på Kommunförbundets webbplats.

Du kan få stöd för närståendevård från socialbyrån i den kommun du bor i. Stöd för närståendevård är en helhet som består av ett vårdarvode, nödvändiga tjänster till den vårdade och stöd till närståendevårdaren. Vårdarvodet är skattepliktig inkomst. 

Mer information om närståendevård får du från Närståendevårdarnas förbund.

Boendeservice och institutionsvård

Boendeservice är till för personer som av olika anledningar behöver stöd och service för att ordna sitt boende. Mer information om boendeservice och institutionsvård hittar du på Kommunförbundets webbplats.

Stöd- och serviceboende

Stöd- och serviceboende finns för dem som behöver mer stöd än man kan ordna i en vanlig bostad. För dem som behöver mycket hjälp, omsorg och övervakning erbjuds effektiviserat serviceboende. I ett effektiviserat serviceboende har man ett eget rum eller en egen lägenhet och dessutom gemensamma utrymmen. Personalen på ett effektiviserat serviceboende finns på plats dygnet runt.

I service- och stödboende står man själv för kostnaderna för hälso- och sjukvård, läkemedel, kläder, transporter och övriga personliga utgifter samt hyran. Hur mycket man måste betala beror på tjänster och betalningsförmåga.

Institutionsvård

Långvarig vård och omsorg för äldre kan tillhandahållas i form av institutionsvård om det finns medicinska grunder för det eller om det är motiverat för att kunna ge en trygg vård. För långvarig institutionsvård tas en vårdavgift ut varje månad efter betalningsförmåga. Avgiftens storlek varierar beroende på pension och övriga inkomster.

Man kan stödja äldre i att klara av att bo hemma och närståendevårdaren i att orka med uppgiften genom kortvarig institutionsvård. Samtidigt förebygger man behovet av bestående institutionsvård. Man kan regelbundet varva perioder av korttidsvård och boende hemma, eller så kan de ske sporadiskt. I institutionsvården ingår utöver själva vården även mat, läkemedel, kläder och övrig omsorg.

För att beviljas institutionsvård görs en utredning. Ta först kontakt med din husläkare. Beroende på kommun kan det vara kö för att få en vårdplats.

Rabatter och pensionärskort

Det finns särskilda rabatter för pensionärer, exempelvis på tåg- och bussresor samt idrotts- och kulturevenemang. Rabatten beviljas mot uppvisande av id-kort eller pensionärskort. 

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.