Barn och familj på Åland

Barn och familj på Åland
Följande avsnitt informerar om saker du bör uppmärksamma om du flyttar till Åland med barn, som exempel rådgivningstjänster och föräldraledighet samt barnbidrag, utkomststöd, underhållsbidrag och underhållsstöd samt andra stöd till barnfamiljer.

På Åland gäller i princip samma regler som i Finland. Texten nedan behandlar i korthet om skillnaderna mellan Åland och Finland.

Moderskapsunderstöd

Om du bor på Åland ansöker du om moderskapsunderstöd hos kommunen. Ytterligare information om ansökan finns på FPA:s webbplats

Uppföljning av graviditet

På Åland har du som är permanent bosatt rätt till de kostnadsfria mödravårdstjänster som erbjuds av landskapets hälsocentraler under graviditeten och efter den. Mödrarådgivningsbyrån har till uppgift att främja hälsa och välbefinnande hos den gravida kvinnan, fostret och det nyfödda barnet samt barnets familj. Det är obligatoriskt med mödrarådgivning för dig som blivande mamma för att du ska få barnbidrag och moderskapsstöd utbetalat från FPA.

Förlossning

Förlossning ingår i den specialsjukvård för dig som bor permanent på Åland. Vid besök på hälsovårdscentraler och sjukhus tar man i allmänhet ut en avgift.

Föräldraförmåner på Åland

Den enda väsentliga skillnaden från föräldraförmåner i Finland är att privatvårdsstödet inte finns på Åland.

Hemvårdsstöd

Om du bor på Åland ansöker du om hemvårdsstöd i den kommun du är bosatt i. Hemvårdsstödet består av ett fast belopp, vårdpenning, och ett eventuellt vårdtillägg som är beroende av familjens inkomster. Vårdtillägget betalas endast ut för ett barn. Det finns även kommuner som betalar ut extrastöd från kommunen till dem som får hemvårdsstöd

Barnbidrag på Åland

På Åland finansieras barnbidragen av landskapsregeringen. Men även ålänningar skall ansöka om barnbidraget via FPA. Reglerna är desamma som i Finland förutom att summorna skiljer sig. Det åländska barnbidraget är graderat efter antalet barn i familjen. Bidraget är högre ju fler barn under 17 år det finns i familjen. På Åland får du som ensamförsörjare som inte är gift eller sambo ett tillägg för varje barn.

FPA betalar barnbidraget, som är skattefritt, för barn som är bosatta på Åland tills de fyller 17 år. Barnbidraget är boendebaserat och upphör att betalas ut månaden efter att du flyttat utomlands. Barnbidraget börjar att betalas ut månaden efter barnets födelse eller månaden efter att rätten till barnbidrag uppstått.

Nordiska medborgare

Om du är nordisk medborgare som studerar eller arbetar på Åland och omfattas av socialskyddet här på Åland så kan du få barnbidrag för dina barn. Detta gäller även om dina barn endast tillfälligt är här på Åland eller inte alls bor på Åland. Detta gäller dock ifall ingendera av barnets vårdnadshavare arbetar i det land där barnet bor.

Så söker du barnbidrag:

  • Du kan söka barnbidrag genast efter att du fått intyg från mödrarådgivningen angående beräknad nedkomst för barnet.
  • Barnbidraget ansöker du hos FPA antingen genom att du lämnar in en blankett till FPA-kontoret i Mariehamn eller att du alternativt ansöker det elektroniskt.
  • Barnbidraget betalas ut månadsvis in på ditt bankkonto.
  • Barnbidraget kan betalas till barnets mamma eller pappa eller annan vårdnadshavare och i undantagsfall till barnet själv om han eller hon har fyllt 15 år.

Utkomststöd på Åland

I Finland är det FPA som sköter om utkomststödet men på Åland är det kommunerna. Ifall din familjs inkomster inte räcker till de dagliga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd från den kommun du bor i på Åland.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om sociala fömåner för barnfamiljer på Åland, kan du kontakta FPA

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.