Checklista för dig som flyttar från Island till ett annat nordiskt land

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna
Det är mycket att tänka på när man flyttar från Island till ett av de andra nordiska länderna. Här nedan hittar du en lista över saker som kan vara bra att komma ihåg. Tänk på att listan inte är fullständig och att det är olika vad som är relevant för var och en.

Folkbokföring

När man flyttar mellan de nordiska länderna tillämpas särskilda regler enligt en internordisk överenskommelse om folkbokföring. För att ändra din folkbokföringsadress ska du vända dig till den myndighet som sköter folkbokföringen i det land du flyttar till. I Danmark är det kommunerna, i Sverige och Norge skattemyndigheten och i Finland magistraterna. När du folkbokför dig får du ett personnummer. Flyttning från Island till ett annat nordiskt land behöver inte anmälas till Þjóðskrá (folkbokföringsmyndigheten).

Hur länge man kan uppehålla sig i ett annat nordiskt land utan att folkbokföra sig varierar från 6 till 12 månader. 

Den som flyttar för att studera i ett annat nordiskt land ska vara folkbokförd där. Man blir då socialförsäkrad i det landet. Bidrag betalas ut enligt landets regler och kan därför variera.

Socialförsäkring

Vid flyttning från Island till ett annat land på grund av arbete gäller i allmänhet att du ska omfattas av socialförsäkringen i landet du flyttar till.

Om du bara ska arbeta i ett annat land under en kortare tid kan du ansöka um intyg A1. Du fortsätter då att betala avgift på Island och behåller rätten till ersättning från den isländska socialförsäkringen. Det kan vara viktigt att ta med sig intyg A1 för att säkra att sociala avgifter inte betalas både på Island och i det andra landet. 

Den som kommer att fortsätta att få ersättning från socialförsäkringen måste anmäla flyttningen till Tryggingastofnun i god tid. Detta är särskilt viktigt för de som tar ut förtids- eller ålderspension. För att pension ska kunna betalas ut måste inkomstdeklaration lämnas in på Island, men det är säkrast att informera sig hos Tryggingastofnun innan flyttningen.

Föräldraledighet och barnbidrag

Barnbidrag betalas på Island ut av skattemyndigheten. I övriga Norden är det däremot antingen respektive försäkringskassa eller (i Danmark) kommunerna som sköter utbetalningen. 

För dem som inte bor på Island hela året reduceras barnbidraget proportionellt i förhållande till hur länge de vistades på Island under året. De som studerar utomlands och får sin ansökan om fortsatt skattehemvist på Island beviljad behåller dock rätten till isländskt barnbidrag i den mån bidraget är högre än det barnbidrag eller annan motsvarande ersättning som betalas ut i det andra landet.

Gravida kvinnor rekommenderas att ta del av vad som gäller för föräldraledighet innan de beslutar sig för att flytta, eftersom rätt till ledighet kan bero på var barnet föds och det finns ett antal regler att ta hänsyn till för att kunna ta med sig rätten till föräldraledighet till ett annat land.

Skatt

Att flytta utomlands för att studera

Personer bosatta på Island som flyttar utomlands för studier kan ansöka om fortsatt skattehemvist på Island och på så vis behålla alla rättigheter som hemvist på Island ger. Det betyder att beskattning av eventuella inkomster sker med hänsyn till de skatteavdrag och förmåner som personen skulle ha haft rätt till som folkbokförd på Island hela året. Utländska inkomster och tillgångar påverkar beskattningen i enlighet med bestämmelser i eventuella dubbelbeskattningsavtal, och om barnbidrag eller liknande ersättning betalas ut i det andra landet påverkar detta det isländska barnbidraget.

En förutsättning för att kunna ha skatterättslig hemvist på Island är att man har varit folkbokförd på Island under minst fem år innan studier utomlands påbörjades. Studierna måste även påbörjas inom tre månader från flyttningen.

Att flytta utomlands för att arbeta

På den nordiska informationsportalen Nordisk eTax finns utförlig information om beskattning av inkomst. 

Transport av bohag och bil

Det är viktigt att du sätter dig väl in i tullreglerna om du ska ta med dig bohag eller bil till ett annat nordiskt land. Registreringsavgifterna och kostnaderna för att flytta ett fordon är ofta höga. Undersök därför saken ordentligt och räkna ut om det lönar sig att ta med fordonet.

Arbetslöshetsersättning

Om du uppbär arbetslöshetsersättning på Island kan du ta med dig ersättningen till ett annat europeiskt land om du vill resa dit för att söka jobb. Du tar då med dig intyget U2, som gör det möjligt att få arbetslöshetsersättning under upp till tre månader medan du söker arbete i ett EES-land (förutsatt att din grundläggande rätt till ersättning räcker så långt). Blanketter för att ansöka om U2 finns på arbetsförmedlingen Vinnumálastofnuns webbplats och kan hämtas på ett av dess kontor.

För att få intyg U2 måste du vara fullständigt arbetslös, ha mottagit arbetslösersättning under minst fyra veckor utan avbrott och inte ha tackat nej till ett arbetserbjudande.

Ansökan om intyg måste lämnas in minst 3 veckor före avresan. Intyget gäller i upp till 3 månader.

Att öppna bankkonto i ett annat nordiskt land

Innan avresan kan det vara en bra idé att ta kontakt med banken, t.ex. för att stänga konton, anmäla den nya adressen eller ta hand om eventuella lån. Det kan också vara lämpligt att ha med sig ett brev eller en rekommendation från den isländska banken för att göra det lättare att öppna ett bankkonto i det nya landet.

Nödvändiga läkemedel

Om du har en kronisk eller underliggande sjukdom är det bra att ha en epikris från din behandlande läkare på antingen ett skandinaviskt språk eller engelska. Det recommenderas också att ha recept på alla nödvändiga läkemedel till de första veckorna i det nya landet.

Abonnemang

Abonnemang på tjänster som tv, gym och telefon måste sägas upp.

Post

Viktigt är att se till att du fortsätter att få din post, till exempel genom att den eftersänds till din adress i utlandet eller till någon i din familj, och att anmäla adressändringen till banker och andra institutioner.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.