Erkännande av utländska examina i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa
Här kan du som har en utländsk examen läsa om när du behöver ett särskilt beslut om erkännande av din examen. Du kan också läsa om rätten att utöva ett yrke samt vilka instanser som fattar dessa beslut. Dessutom får du veta hur du ansöker om att få en finländsk examen erkänd utomlands.

När man kommer till Finland för att arbeta är det i regel upp till arbetsgivaren att bedöma behörigheten hos en arbetssökande med utländsk examen, men i vissa yrken krävs ett yrkesmässigt erkännande av examina. Med det avses ett myndighetsbeslut om en utländsk examens behörighet på arbetsmarknaden.

Reglerade yrken i Finland

Med reglerat yrke avses yrkesverksamhet som enligt lagen kräver en viss examen eller vissa studier som behörighetsvillkor. Till de reglerade yrkena hör befattningar och uppdrag inom den offentliga sektorn samt yrken som kräver rätt att utöva yrket. Rätten att utöva ett yrke beviljas av aktuell branschmyndighet, exempelvis Valvira – Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, när det gäller yrken inom hälso- och sjukvården.

Information om alla reglerade yrken i Finland och aktuella behöriga myndigheter hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Erkännande av finländska examina utomlands

Den internationella principen när det gäller erkännande av examina är att den mottagande parten gör en bedömning av den utländska examens nivå och den yrkesbehörighet som examen medför. Det går inte att från Finland direkt påverka myndigheternas beslutsfattande i ett annat land. Även om det finns vissa allmänna bestämmelser i EU:s direktiv eller i internationella avtal beslutar varje land självständigt hur bestämmelserna genomförs och hur de tillämpas i enskilda fall.

I Finland är Utbildningsstyrelsen kontaktpunkt enligt EG:s direktiv och ger information om systemet för erkännande av examina Kontaktpunktens uppgift är att sprida information om examina och yrkeskvalifikationer samt om hur examina erkänns i Finland och andra medlemsländer.

Utbildningsstyrelsen ger råd till personer som avlagt examen i Finland och vill få den erkänd i ett annat medlemsland.

En person från Finland som ska söka arbete utomlands bör på förhand kontakta myndigheterna i landet och ta reda på vad som gäller för att få en examen erkänd och vilka handlingar som krävs för det.

När man ansöker om erkännande av en finländsk examen utomlands kan Europass-dokumenten vara till hjälp, i synnerhet tilläggen till examensbevisen som är avsedda för internationellt bruk. Man kan också ansöka om ett separat utlåtande om en finländsk examen från Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen ger mot betalning expertutlåtanden om finländska examina för internationella sammanhang. Utlåtanden ges om slutförda examina som ingår i Finlands officiella examensstruktur.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.