Finska sociala förmåner

Om du bor permanent i Finland har du normalt rätt till olika förmåner. I vissa fall kan du ha rätt till sociala förmåner även på grund av arbetet.

Det finska socialförsäkringssystemet består av bosättningsbaserade och arbetsbaserade förmåner.

Bosättningsbaserade förmåner

Bosättningsbaserade förmåner administreras av Folkpensionsanstalten (FPA). Du kan få förmåner från FPA till exempel om

  • du har barn eller är på väg att få barn
  • du blir sjuk eller skadar dig 
  • du är pensionerad (folkpension)
  • din arbetsförmåga är nedsatt
  • din maka/make eller vårdnadshavare har dött
  • du blir arbetslös (grundtrygghet)
  • du behöver boendestöd.

Läs mer om förmåner på FPA:s webbplats

Arbetsbaserade förmåner

Om du arbetar i Finland omfattas du i regel av den arbetsbaserade socialförsäkringen. Arbetsbaserade förmåner är till exempel arbetspension, yrkesinriktad rehabilitering, ersättning för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt arbetslöshetsersättning (inkomstrelaterad dagpenning), som dock kräver medlemskap i en arbetslöshetskassa. Arbetspensionerna administreras av Pensionsskyddscentralen.

Du kan läsa mer om inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring på sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Du kan även vara berättigad till några av FPA:s förmåner på grund av arbete, även om du inte bor varaktigt i Finland. Mer information får du hos FPA.

Rätt till förmåner

Permanent boende eller arbete i Finland innebär inte automatiskt att du har rätt till en viss boende- eller arbetsbaserad förmån. Förmånen beviljas om du uppfyller även de övriga villkoren. Till utlandet betalas förmåner ut i begränsad omfattning.

Du kan läsa mer nedan på FPA:s webbplats och på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

När du flyttar till Finland

Du anses permanent bosatt i Finland från flyttdagen om din avsikt är att flytta till Finland permanent.

Om du flyttar till Finland tillfälligt har du normalt inte rätt till finska sociala förmåner. Men du kan under vissa omständigheter ha rätt till sociala förmåner på grund av arbete.

När du arbetar i Finland

Om du flyttar till Finland för att arbeta har du normalt rätt till den finska sociala tryggheten från det att du börjar arbeta.

Om du är anställd är din arbetsgivare skyldig att teckna en arbetspensionsförsäkring åt dig. Om du är egenföretagare eller jordbrukare måste du själv teckna en arbetspensionsförsäkring. Försäkringen ger dig rätt till inkomstrelaterad pension.

När du flyttar från Finland

Du har normalt rätt till FPA:s förmåner om du vistas utomlands i mindre än 6 månader. Vissa förmåner betalas ut bara om vistelsen är högst tre månader.  Meddela FPA även om du ska arbeta i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz i mindre än 6 månader.

Vissa grupper har rätt till FPA:s förmåner, även om utlandsvistelsen varar i mer än 6 månader. Dessa är utstationerade arbetstagare och studenter.

Om du har flyttat från Finland men fortfarande arbetar i landet kan du omfattas delvis av den sociala tryggheten i Finland.

Mer information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.