Flytta från Finland

Muutto Suomesta ulkomaille
Här får du som ska flytta en sammanställning av vad du måste ordna med redan i hemlandet när du flyttar från Finland. Vad som behöver ordnas beror bland annat på om du ska flytta tillfälligt eller permanent.

När du flyttar utomlands från Finland måste du ta hänsyn till många saker. Nedan hittar du information om flyttanmälan, folkbokföring, socialförsäkring, skatter, medlemskap i a-kassa och flyttgods.

Flyttanmälan i Finland

Om du flyttar tillfälligt för en period som varar i över tre månader ska du alltid göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till FPA. Du ska naturligtvis även göra en flyttanmälan om du flyttar permanent.

Folkbokföring i det nya bosättningslandet

Enligt det nordiska folkbokföringsavtalet ska alla som bor i de nordiska länderna endast vara folkbokförda i ett av de nordiska länderna. Hur folkbokföringen sker regleras alltid av de bestämmelser som gäller i det land du flyttar till.

Du ska registrera dig i det lokala folkbokföringsregistret i det nya landet

  • om du flyttar till Grönland och stannar över tre månader
  • om du flyttar till Danmark, Färöarna, Island eller Norge och stannar över sex månader
  • om du flyttar till Sverige och stannar över tolv månader.

Om du bor i två länder samtidigt ska du folkbokföra dig i det land där du tillbringar den största delen av tiden (minst 183 dagar om året).

Mer information om folkbokföring hittar du på sidorna om folkbokföring i respektive land.

Social trygghet

När du flyttar utomlands ska du alltid göra en särskild anmälan till FPA. FPA avgör utifrån denna anmälan om du kan fortsätta att omfattas av socialförsäkringen i Finland under utlandsvistelsen.

Nedan följer regler för olika grupper:

Arbetstagares sociala trygghet

Om du flyttar till ett annat nordiskt land för att arbeta omfattas du i regel av socialförsäkringen i det nya landet från och med den dag du påbörjar arbetet. För att omfattas av socialförsäkringen ska du alltid ansöka specifikt om det hos ansvarig myndighet.

De statliga socialförsäkringsmyndigheterna i de nordiska länderna är Försäkringskassan i Sverige, kommunerna i Danmark, NAV i Norge, Tryggingastofnun på Island, Almannaverkið på Färöarna och din kommuns socialförvaltning på Grönland.

Arbetstagares arbetslöshetskassa

Man kan säga att arbetstagare normalt tillhör en a-kassa i det land de arbetar i. Du kan alltså inte fortsätta att tillhöra en a-kassa i Finland om du har flyttat utomlands för att arbeta.

När du flyttar, ta direkt kontakt med en a-kassa för din bransch i det nya landet. I Sverige och Danmark måste du ansluta dig till en lokal a-kassa för att ha rätt till arbetslöshetsskydd. I Norge, Island och Färöarna finns det inga branschspecifika a-kassor, utan alla som uppfyller villkoren för arbetslöshetsskydd får det.

Om du flyttar utomlands för att arbeta kan du även föra över dina intjänade arbetslöshetsförsäkringsperioder till utlandet. Mer information om överföring till utlandet hittar du på sidan Överföring av arbetslöshetsförsäkringsperioder från Finland.

Arbetslös arbetssökande

Arbetslösa arbetssökande kan på vissa villkor få med sig arbetslöshetsdagpenning från Finland för att söka arbete i EU- och EES-länder. Läs mer på sidan Att söka jobb utomlands med finsk arbetslöshetsdagpenning.

Utstationerade arbetstagare

Arbetstagare som skickas ut till ett annat nordiskt land av en finländsk arbetstagare behåller sin rätt till sociala trygghetsförmåner från Finland under den tid de är utstationerade utomlands. Utstationerade arbetstagare ska kontakta med Pensionsskyddscentralen.

Om den utstationerade arbetstagarens familjemedlemmar följer med utomlands ska de anmäla flytten till FPA Familjemedlemmar som flyttar utomlands och stannar över ett år ska ansöka om att fortsätta omfattas av socialförsäkringen i Finland inom ett år från flytten genom att lämna i en ansökan till FPA. Mer information om familjemedlemmar och särskilda regler för utstationerade arbetstagare hittar du även på FPA:s webbplats.

Studenter

Om du flyttar till ett annat nordiskt land för att studera fortsätter du i regel att omfattas av socialförsäkringen i Finland, men du måste ändå anmäla flytten till FPA. Om vistelsen varar i över ett år ska du som studerande ansöka om att omfattas av socialförsäkringen i Finland. Om du ansöker om studiestöd för utlandsstudier från FPA kan du med samma formulär ansöka om att omfattas av socialförsäkringen i Finland. Förändringen påverkar inte utbetalningen av studiestödet, utan du fortsätter att få studiestöd från Finland när du studerar i ett annat nordiskt land.

Om du som studerande arbetar vid sidan av studierna övergår du i regel till att omfattas av den sociala tryggheten i det land du arbetar i, förutsatt att du uppfyller minimikraven för arbete i landet. Du ska alltid meddela FPA om arbete du utför utomlands. Om du är forskare och utöver stipendium även får lön omfattas du av socialförsäkringen i det land du arbetar i.

Om du vistas utomlands tillfälligt

Om du vistas tillfälligt utomlands utan arbete fortsätter du att omfattas av socialförsäkringen i Finland och får det europeiska sjukförsäkringskortet från FPA. Med det europeiska sjukförsäkringskortet får du sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets övriga invånare i Norden, i samtliga EU- och EES-länder samt i Schweiz. Mer information om det europeiska sjukförsäkringskortet hittar du på FPA:s webbplats.

Pensionärer

Flytten påverkar inte utbetalningen av pension, men den kan påverka socialförsäkring, rätt till sjukvård och beskattning. Även finsk folkpension kan betalas ut utan begränsning till pensionärer som flyttar till ett annat EU- eller EES-land eller ett land som Finland har ingått avtal om social trygghet med. Till andra länder kan folkpension betalas ut under ett år.

Beskattning

Om du arbetar när du vistas utomlands får du ett nytt skattekort på skattekontoret i den kommun du flyttar till. Studerande som inte arbetar behöver inget skattekort.

För att få skattekortet behöver du ett personnummer. Om vistelsen är tillfällig (till exempel sommarjobb) får du ett tillfälligt personnummer som du tilldelas när du hämtar skattekortet.

Kom ihåg att även anmäla din inkomst utomlands till skattemyndigheten i Finland. Skattemyndigheten i Finland ger råd i frågor som rör inlämning av skattedeklaration vid flytt.

På Skatteförvaltningens webbplats under avsnitten Skatteinfo och Internationella situationer finns det mycket nyttig information om beskattning. Alternativt kan du kontakta närmaste skattekontor eller ringa till Skatteförvaltningens nationella rådgivningsnummer för internationell personbeskattning på 029 497 024.

Även den nordiska skatteportalen innehåller nyttig information om beskattning i de olika nordiska länderna på alla fem länders språk och på engelska. På portalen har man tagit hänsyn till olika flyttsituationer och du hittar specifik information för studerande, arbetstagare och pensionärer samt för dem som har tillgångar i ett annat nordiskt land. Under avsnittet Vanliga frågor på skatteportalen kan du även själv ställa frågor till experter på skatteförvaltningarna i de olika nordiska länderna.

Annat att tänka på

Flyttgods

Information om flyttgods till det nya landet hittar du via länkarna nedan. Där hittar du också information om fordon och sällskapsdjur. Flytt till Åland betraktas som flytt inom Finland.

Om du flyttar från Finland till ett land utanför EU (Norge och Island samt Färöarna och Grönland som är områden utanför EU) ska du lämna en exportdeklaration för flyttgods. Inom EU gäller fri rörlighet för flyttgods. Du behöver alltså inte göra någon anmälan till tullen.

Körkort

Med ett finskt körkort har du rätt att köra i alla nordiska länder i enlighet med de fordonsklasser som anges på körkortet.

Checklista för dig som ska flytta

Om du ska flytta till Sverige, Norge eller Danmark har du säkert nytta av checklistorna nedan.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.