Föräldraledighet på Grönland

Mother with baby in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Här kan du läsa om rätten till föräldraledighet vid födsel och adoption på Grönland.

När du får barn har du som förälder rätt till föräldraledighet (orlov) från ditt arbete efter förlossningen. Detsamma gäller om du adopterar eller tar hand om fosterbarn. Men det finns skillnader i föräldraledighetens längd.

Du får inte arbeta eller ta ut semester medan du är föräldraledig. Om du återupptar ditt arbete eller tar ut sparad semester avbryts din föräldraledighet.

Föräldraledighet vid födsel

Mamman

Som mamma har du rätt till mammaledighet (barselsorlov) från 2 veckor före beräknad förlossning och upp till 15 veckor efter födsel. Vid tvillingfödsel kan du – beroende på ditt anställningsavtal – få din mammaledighet förlängd till 19 veckor efter födsel.

Om du har en problematisk graviditet eller om din läkare bedömer att ditt arbete kan innebära en risk för din eller ditt barns hälsa, har du möjlighet att börja din mammaledighet tidigare än 2 veckor före beräknad förlossning. Likaså kan mammaledigheten förlängas om ditt barn blir inlagt på sjukhus under ledigheten eller inte skrivs ut efter den normala sjukhusperioden efter födseln.

Pappan

Som pappa har du rätt till pappaledighet (barselsorlov) i 3 veckor inom de första 15 eller 19 veckorna efter barnets eller tvillingarnas födsel.

Föräldraledighet vid adoption

Om du ska adoptera ett barn har du samma rätt till föräldraledighet som vid födsel. Men du kan inte få föräldraledighet 2 veckor före beräknad förlossning.

Om du ska adoptera ett barn på Grönland kan du och din partner ta ut föräldraledighet från 1 vecka före mottagandet av barnet. Om ni ska adoptera ett barn från utlandet kan ni ta ut föräldraledighet från 3 veckor före mottagandet av barnet. Om ni ska vara föräldralediga vid adoption från utlandet ska adoptionen vara förmedlad av en godkänd adoptionsorganisation eller gälla en familjeåterförening.

Ni har bara rätt till 1–3 veckors föräldraledighet före mottagandet av barn – om det är ett barn – som ni inte känner i förväg.

Efter att ni har mottagit barnet har ni tillsammans rätt till 15 veckors föräldraledighet vid ett barn eller 19 veckors föräldraledighet vid flera barn. Under tre av dessa veckor kan ni vara föräldralediga tillsammans. Resten av ledigheten ska ni fördela mellan er.

Föräldraledighet för fosterföräldrar

Om ett barn under 3 år placeras i fosterhem i mer än ett år kan kommunen bevilja fosterföräldrarna särskild föräldraledighet i samband med mottagandet av barnet.

Om ett barn mellan 3 och 12 år placeras i fosterhem i mer än ett år kan föräldraledigheten vara upp till 2 veckor.

Föräldraledighet

Omedelbart efter mamma- och pappaledigheten (barselsorlov) har ni som föräldrar tillsammans rätt till 21 veckors föräldraledighet (forældreorlov) – 25 veckor om ni har fått tvillingar. Föräldraledighet kan hållas växelvis av mamman och pappan, men inte av båda samtidigt. Om ni vill vara lediga samtidigt under föräldraledigheten ska den ena föräldern i stället ta ut semester.

Regler om föräldraledighet gäller både vid födsel och adoption.

 

Hur ansöker du om föräldraledighet?

Du måste berätta för din arbetsgivare när du planerar att vara föräldraledig.

Som kvinna bör du informera din arbetsgivare om planerad mammaledighet senast 13 veckor före beräknad förlossning. Senast 12 veckor efter förlossningen ska du berätta för din arbetsgivare när du ska börja arbeta igen.

Som man måste du berätta för din arbetsgivare om planerad pappaledighet senast 4 veckor före beräknad ledighet. Ledigheten måste tas ut inom de första 12 veckorna efter födseln.

Har du rätt till ersättning under föräldraledigheten?

Om du är anställd, arbetslös, studerande eller egenföretagare har du rätt till ersättning under föräldraledigheten. Hur mycket ersättning du kan få varierar.

Läs mer om föräldrapenning:

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.