Gymnasieutbildning på Island

Framhaldsskólar á Íslandi
I Island finns på gymnasienivå över 30 skolor med brett programutbud. På den här sidan hittar du allmän information om gymnasieutbildning på Island.

Gymnasieutbildning på Island

Island har över 30 skolor på gymnasienivå. Dessa är spridda över hela landet och har olika benämning, t.ex. ’flerprogramskola’ (fjölbrautaskóli), ’gymnasieskola’ (framhaldsskóli), ’läroverk’ (menntaskóli), ’yrkesskola’ (iðnskóli) och ’yrkesteknisk skola’ (verkmenntaskóli). Studier på gymnasienivå är huvudsakligen utformade för elever i åldern 16 till 20 år. 

Läsåret i den isländska gymnasieskolan är nio månader. Anmälningsavgift krävs, men varierar mellan skolorna. Eleverna står själva för böcker och annat studiematerial.

De nordiska länderna har ingått ett antal avtal som garanterar nordiska medborgare tillträde till utbildning i hela Norden och att examensbevis från högre utbildning erkänns i samtliga nordiska länder. Inom det nordiska samarbetet finns dessutom ett antal utbildningsprogram som ger möjligheter för studenter i hela Norden.

Vilka typer av gymnasieutbildning finns på Island?

Yrkesskola (iðnskóli)

Yrkesinriktade program på gymnasienivå avslutas vanligtvis med gesällprov (sveinspróf) sem ger rätt till fortsatta studier med målet att avlägga mästarprov. I de flesta fall har eleverna också möjligheten att ta påbyggnadskurser som leder till studentexamen. Flera gymnasieskolor erbjuder dessutom kortare utbildningar med direkt koppling till näringslivet.

Studier som avslutas med studentexamen

Studier på gymnasienivå avslutas med studentexamen i de fall där programmet är avsett som förberedelse för högskolestudier. Studentexamen avläggs som regel efter tre års studier.

Några gymnasieskolor i Storreykjaviksområdet ger sina elever möjlighet att avlägga studentexamen på engelska. 

Gymnasieutbildning för ungdomar med särskilda behov

Gymnasieelever med funktionsnedsättning ska enligt lag ha möjligheten att få expertstöd. Flera gymnasieskolor har specialinriktningar samt särskilda program eller andra typer av utbildningsutbud för elever med funktionsnedsättning.

Folkhögskolor

I Island finns två folkhögskolor (lýðskólar): Lýðskólinn á Flateyri och folkhögskolan LungA i Seyðisfjörður.

Vad behöver jag veta innan jag börjar gymnasieskolan på Island?

Språkundervisning

Det läggs vikt vid att elever som har ett annat modersmål än isländska får undervisning i isländska som andra språk. Det samma gäller elever som har bott utomlands under en längre tid och därför har begränsade kunskaper i isländska. Målsättningen är att de elever som inte har isländska som modersmål får möjligheten att värna om sina kunskaper i modersmålet genom att studera det som valfri kurs, på distans eller på annat sätt.

Om du kommer från ett annat nordiskt land och vill gå på en isländsk gymnasieskola

De nordiska länderna har ingått ett avtal som ger nordiska ungdomar tillträde till utbildningar på gymnasienivå i alla de nordiska länderna. Huvudregeln är därför att alla som har gått ut grundskolan i ett annat nordiskt land kan anmäla sig till utbildning på gymnasienivå i Island.

Sjukvårdsförsäkring vid studier på Island

Studerande från de andra nordiska länderna som uppehåller sig på Island under studietiden (eller del därav) kan ansöka om tillfällig sjukvårdsförsäkring för perioden i fråga. 

Antagning till gymnasieskola på Island

Ansökan till gymnasieutbildning lämnas in elektroniskt på Menntamálastofnuns webbportal. Vissa gymnasieskolor har ansökningsperioder både på våren och mot slutet av året, medan andra endast tar emot anmälningar på våren.

Vill du gå på gymnasiet i ett annat nordiskt land?

Närmare information

Närmare information finns att hämta på respektive gymnasieskolas hemsida samt hos Menntamálastofnun. 

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.