Information för funktionshindrade i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa
Funktionshindrade som behöver långsiktig hjälp har samma möjlighet att flytta till ett annat nordiskt land som andra nordbor. Nedan presenteras funktionshindrades rättigheter till olika tjänster i Finland. Du hittar även information om införsel av hjälpmedel, läkemedel och ledarhund samt om hur socialvården fungerar och hur man överklagar beslut.

Flytt och boende

I enlighet med artikel 9 i nordiska konventionen om sociala tjänster bör ansvariga myndigheter hjälpa funktionshindrade personer att flytta. Allmän information om boende i Finland hittar du under avsnittet Att bo i Finland.

De lokala myndigheterna är ansvariga för att se till att en funktionshindrad persons flytt kan genomföras om:

  • personen flyttar av egen fri vilja
  • personen har särskilda band till det land han eller hon ska flytta till
  • man tror att personens livssituation kommer att förbättras i det nya landet.

Om en funktionshindrad person själv tror att en flytt skulle förbättra hans eller hennes livssituation är detta i sig ett tungt vägande skäl till att flytten ska genomföras. Ta kontakt med din hemkommun för att få hjälp med flytten. Nämn vid behov artikel 9 i nordiska konventionen om sociala tjänster. Kontakta vid behov Social- och hälsovårdsministeriet.

Handikapplägenheter

I vissa kommuner finns det så kallade handikapplägenheter för funktionshindrade personer. Om man får en handikapplägenhet beror mycket på vilken kommun man flyttar till och i vilken typ av lägenhet den inflyttande kan bo i.

När det gäller boende för funktionshindrade personer bör man tänka på att i Finland måste kommunen ansvara för att viss social service tillhandahålls oavsett anslag, det vill säga att kommunen har en särskild serviceplikt när det gäller dessa tjänster.

Serviceboende

Enligt 8 § i handikappservicelagen ska kommunen bland annat ordna serviceboende för en gravt handikappad, om det på grund av personens handikapp eller sjukdom är nödvändigt att tillhandahålla sådan service för att han eller hon ska klara de sysslor som hör till en normal livsföring. Det här gäller dock inte personer som vårdas på institutioner.

Enligt handikappserviceförordningens 10 § omfattar serviceboende bostad samt sådana tjänster i anslutning till boendet som är nödvändiga för invånaren i det dagliga livet. Enligt samma förordning betraktas vid ordnande av serviceboende som gravt handikappad den som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor och som inte är i behov av kontinuerlig vård på institution. Bara gravt handikappade personer har alltså absolut rätt att få denna service. Också handikappade har lagstadgad rätt till ovan nämnda service, men lagen ger inte absolut rätt att få service.

Enligt socialvårdslagens 17 § ska kommunen ombesörja anordnandet av socialservice, bland annat boendeservice, om den handikappade inte får tillräcklig eller lämplig service eller stödåtgärder enligt någon annan lag. Enligt 10 § i socialvårdsförordningen ordnas boendeservice i servicebostäder och i bostäder som har reserverats för stödboende, där vederbörandes självständiga boende eller övergång till självständigt boende stöds genom socialarbete och annan social service.

Utöver det som beskrivs ovan är kommunen enligt 9 § i handikappservicelagen skyldig att ersätta skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden. Kommunerna har alltså en lagstadgad plikt att erbjuda gravt handikappade olika boendetjänster som en del av handikappservicen.

När det gäller frågor som handlar om flytt är det bra att ta kontakt med den nya hemkommunen – de kan ge dig information om hur det ser ut när det gäller bostadssituationen för funktionshindrade i just den kommunen. Vid behov kan du även be myndigheterna i din nuvarande hemkommun att ta kontakt med din blivande hemkommun.

Personlig assistent, hund och hjälpmedel

Många funktionshindrade behöver en personlig assistent för att få sin vardag att fungera. Det gäller naturligtvis även vid resa och flytt.

Personlig assistent

Om personen flyttar permanent till ett annat nordiskt land ansöker man om stöd till en personlig assistent i den nya hemkommunen. Handläggningstiden kan vara lång, och det är därför bra att ta kontakt med den nya hemkommunen i god tid före flytten.

Om personen vistas i ett annat nordiskt land under en kort tid beviljar kommunen i vissa fall bidrag för utgifterna för en personlig assistent. Om resan, anställningen eller studierna varar en längre tid (högst ett halvår) står kommunen endast i sällsynta fall för kostnaderna för en personlig assistent. För mer information om möjligheter till stöd, kontakta din hemkommun. Ett sökregister över Finlands kommuner hittar du på adressen kunnat.net.

Ledarhund

I finsk lag finns det inga särskilda anvisningar för införsel av ledarhundar till Finland, utan samma regler gäller för ledarhundar som för andra hundar. Reglerna för införsel av hundar och katter behandlas under avsnittet Införsel av sällskaps- och husdjur till Finland.

Hjälpmedel

Det finns inga avtal som gäller regler för import och export av hjälpmedel mellan de nordiska länderna, eftersom olika regler gäller för olika hjälpmedel. Reglerna påverkas bland annat av om man ser hjälpmedlet som flyttgods, om hjälpmedlet har finansierats med offentliga medel, om hjälpmedlet sätts fast på kroppen och om hjälpmedlet omfattas av tullreglerna i landet. Därför avgörs frågor om införsel i regel genom speciallagstiftning.

Om det handlar om en tillfällig vistelse i Finland, som exempelvis semester eller besök hos släktingar, får hjälpmedlen föras in från ett nordiskt land till ett annat.

Om du planerar att flytta permanent till Finland från ett annat nordiskt land rekommenderar vi att du tar kontakt med din nuvarande boendekommun och din nya boendekommun i Finland för råd i just ditt fall. Kontaktinformation för kommunerna i Finland samt webbadresser hittar du på webbplatsen kunnat.net.

Läkemedel

De nordiska länderna är som en del av Schengenavtalet bundna av de generösa reglerna för införsel av läkemedel för privat bruk. Import av läkemedel behandlas under avsnittet Tullregler och importrestriktioner.

Schengensamarbetet rör alla EU-länder samt Norge och Island, med undantag av Storbritannien och Irland. En privatperson får föra in en mängd läkemedel i Finland som motsvarar ett års personligt bruk. Det gäller alla läkemedel som inte finns med i förteckningen i narkotiska konventionen i Finland.

När man för in läkemedel som innehåller något narkotikaklassat ämne krävs det ett skriftligt läkarintyg över att läkemedlet förs in i landet av hälsorelaterade skäl för eget personligt bruk samt ett intyg över läkarens rätt att skriva ut läkemedlet. Utöver detta får man från Schengenländer till Finland endast föra in en sådan mängd läkemedel som motsvarar 30 dagars behov, och från andra länder utanför Schengenavtalet en mängd som motsvarar 14 dagars behov.

Om du misstänker att ditt läkemedel innehåller läkemedel som klassas som narkotika kan du be din läkare om ett skriftligt intyg. Du kan även ringa Finlands Tull på +358 (0)20 690 600 och fråga vilka regler som gäller för ditt läkemedel. Ytterligare information om läkemedel ges även av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Uppdaterad lagstiftning när det gäller narkotika finns på Finlex webbplats.

Bil

För import av en personbil som används av en funktionshindrad gäller samma regler som för import av bilar i övrigt. Import av bil behandlas under avsnittet Fordon i Finland.

Fordonsskatt

Funktionshindrade kan befrias från bilskatt utan att behöva ansöka om det om det finns en anmärkning om återbäring av bilskatt enligt 50 eller 51 § i bilskattelagen. Om personen har parkeringstillstånd för handikappade kan han eller hon befrias från skatten genom att ansöka om det.

Man måste ansöka på nytt varje gång man byter bil samt när parkeringstillståndets giltighetstid löper ut. Befrielse från grundskatten för fordonsskatt kan endast beviljas för ett fordon åt gången till en och samma person med funktionshinder. Oavsett om ansökan gått igenom måste fordonskatten betalas på förfallodagen. Om ansökan godkänns återbetalas skatten till det bankkonto som angetts i ansökan.

Ytterligare information hittar du på Trafis webbplats.

Bilskatteåterbäring

Enligt 51 § i bilskattelagen kan man i Finland vid första registreringen av en bil vars ägare eller innehavare är handikappad återbetala den bilskatt som ingår i priset för bilen, antingen i sin helhet eller delvis. Återbetalningen av skatten baseras på svårighetsgrad och typ av handikapp och det finns ett maxbelopp för stödet. Bedömningen av handikappets svårighetsgrad och typ görs alltid av läkare.

Ytterligare information ges av Hangö tull, som även behandlar ansökningarna, tfn 020 690 601. Mer information finns även på

Trafiksäkerhetsverket Trafis och Tullens webbplatser.

Bilskattelättnad

I vissa fall kan bilskatten återbetalas på grund av handikapp i form av så kallad bilskattelättnad. Tullstyrelsen kan bevilja bilskattelättnad enligt 50 § i bilskattelagen. Det innebär att skatten av tungt vägande skäl kan återbetalas antingen i sin helhet eller till en del som anses rimlig. Bilskatt har återbetalats som bilskattelättnad till exempelvis föräldrar för vilka bil är en nödvändighet för att transportera ett svårt handikappat barn. Ytterligare information ges av Tullen.

Stöd till personer med funktionshinder för anskaffning av egen bil

Enligt handikappservicelagen kan man bevilja stöd till anskaffning av en begagnad eller ny bil. Ersättningen kan omfatta hälften av de verkliga kostnaderna för bilen. Ersättningen minskas med bilskatteåterbäringen och ersättningen för den gamla bilen samt eventuella övriga bidrag till bilen. Stöd till anskaffning av egen bil kan man ansöka om även om man inte har fått bilskatteåterbäring.

Enligt trafikförsäkringslagen och lagen om olycksfall samt lagen om skada kan endast en svårt handikappad person som arbetar få stöd till anskaffning av egen bil.

Anpassning av bil

Med stöd i handikappservicelagen ersätts en handikappad person för alla nödvändiga ändringsarbeten på en bil av standardmodell (som till exempel körreglage, servomotor, vändbart säte och lyftanordning för rullstol). Ändringsarbetena ersätts i sin helhet, dock inom ramen för anslagen, eftersom detta inte är en så kallad subjektiv rättighet. Med stöd i handikappservicelagen kan man även ersätta hälften av kostnaderna för utrustning som förenklar användningen av bilen (till exempel extra värmeaggregat).

Även försäkringsbolag som tillhandahåller trafik- och olycksfallsförsäkringar betalar ersättning för kostnader för ändringsarbeten på bil. Mer information om försäkringar finns under avsnittet Bankkonto och försäkring i Finland.

Parkeringstillstånd för handikappade

Polismyndigheten kan bevilja parkeringstillstånd för gravt handikappade eller för transport av gravt handikappade. Man ansöker om parkeringstillståndet via en blankett som man får hos den lokala polismyndigheten. Ansökan kan också fyllas i i elektronisk form på polisens webbplats.

För att beviljas parkeringstillstånd krävs minst invaliditetsklass 11 (när det gäller synskärpa minst invaliditetsklass 17). Ett läkaruttlåtande ska alltid bifogas ansökan, i vilken det också är bra att nämna att utlåtandet skrivs just för ansökan om parkeringstillstånd för handikappade. Parkeringstillståndet är personligt och är även giltigt i de övriga EU-länderna.

Rabatt på trafikförsäkring

Vissa försäkringsbolag erbjuder handikappade rabatt på trafikförsäkringen. Hör efter med ditt försäkringsbolag.

Ytterligare information om användning av bil för funktionshindrade hittar du hos Invalidförbundet, Trafi och Tullen.

Klagomål

Socialvård

Den som är missnöjd med ett beslut, en tjänst, den hjälp man fått, vården eller bemötandet kan:

  • kontakta förmannen vid kontoret som har fattat beslutet
  • kontakta socialombudsmannen
  • göra en anmärkning till ledningen för den enhet som tillhandahållit tjänsten
  • söka ändring i beslutet från kommunen
  • överklaga till domstolen
  • anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten.

Den som ansöker om socialvårdstjänster eller utkomststöd har rätt att få ett skriftligt beslut. I beslutet anges hur man kan ansöka om ändring. Man kan inom 14 dagar ansöka om ändring i ett beslut som fattats av en tjänsteman inom socialvården antingen hos kommunens social- och hälsovårdsnämnd eller motsvarande instans. Den som är missnöjd med ett beslut som har fattas av ett ämbetsverk eller bolag, till exempel FPA eller försäkringsbolaget, kan söka ändring i beslutet hos en besvärsnämnd som fungerar som första besvärsinstans.

Social- eller hälsovårdsnämndens beslut får överklagas hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar. Rätten att överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beror på sakinnehållet i förvaltningsbeslutet. Om ärendet gäller ekonomiska stödåtgärder eller tjänster som ingår i kommunens särskilda serviceplikt och som personen har rätt till oavsett vilka anslag som kommunen har öronmärkt för dessa, kan han eller hon söka ändring i beslutet genom besvär till HFD utan besvärstillstånd. I detta fall är besvärstiden 30 dagar från och med att man fått meddelande om beslutet. Om det gäller andra ärenden än ekonomiska stödåtgärder eller tjänster som ingår i den särskilda serviceplikten får man inte överklaga utan besvärstillstånd beviljat av HFD och det är mycket svårt att få detta tillstånd.

Justitieombudsman och justitiekansler

På nationell nivå övervakas myndigheter och anställda inom den övriga offentliga sektorn av både riksdagens justitieombudsman och statsrådets justitiekansler. Hos dem kan man anföra klagomål om man misstänker att en myndighet eller tjänsteman inte har följt lagen eller uppfyllt sin åtaganden. Justitieombudsmannen eller justitiekanslern kan dock inte ändra eller upphäva förvaltningsbeslut som en myndighet tidigare har fattat. De kan ge en anmärkning eller varning till en tjänsteman eller starta en brottsutredning i form av en förundersökning.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.