När ska man betala skatt i Finland?

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen
Här hittar du information om när du ska betala skatt i Finland. Du hittar information om allmän och begränsad skattskyldighet samt beskattning av utstationerade arbetstagare och gränsarbetare.

Grundregeln är att skatten betalas i det land man arbetar i. Det finns dock gott om undantag till denna regel. Utöver allmän och begränsad skattskyldighet beror beskattningslandet på om arbetstagaren är utstationerad, om arbetstagaren bor i en gränskommun och om arbetstagaren arbetar i ett eller flera länder samtidigt.

Mer detaljerad information om beskattning hittar du på Skatteförvaltningens webbplats och på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Ytterligare information om inlämning av skattedeklaration och om skattekort hittar du på sidan Skattekort och skattedeklaration i Finland.

Allmän och begränsad skattskyldighet

Allmän skattskyldighet

Om man är allmänt skattskyldig i Finland betalar man skatt i Finland för inkomster som tjänats in både i Finland och utomlands. Mer information om beskattning av förvärvsinkomst hittar du på sidan Skatt i Finland.

Man är allmänt skattskyldig om man är permanent bosatt i Finland. Även personer som kommer till Finland från ett annat land för en period på över sex månader är allmänt skattskyldiga i Finland under sin vistelse. Ett tillfälligt avbrott i vistelsen leder inte till att sexmånadersperioden bryts.

Finska medborgare som flyttat utomlands är i regel allmänt skattskyldiga i Finland under flyttåret samt påföljande tre år om de inte dessförinnan meddelat att de inte har några väsentliga band till Finland. För utländska medborgare upphör den allmänna skattskyldigheten när de flyttar från Finland.

Normalt kan man vara skattskyldig endast i ett land i taget. Om man bor eller arbetar i flera länder samtidigt är man troligtvis allmänt skattskyldig endast i det land man är permanent bosatt i eller i det land som man har de starkaste banden till. Dessutom förbjuder det nordiska skatteavtalet så kallad dubbelbeskattning. Inkomster som tjänas in i andra nordiska länder beskattas alltså inte två gånger, men man måste ändå ta upp dem i deklarationen i det land man är allmänt skattskyldig i.

Mer information om det nordiska skatteavtalet hittar du på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Begränsad skattskyldighet

Om man inte är allmänt skattskyldig är man begränsat skattskyldig. Som begränsat skattskyldig betalar man endast skatt i Finland för inkomster som tjänats in i Finland.

Begränsat skattskyldiga är personer som vistas i Finland i högst sex månader under ett år samt finska medborgare som bott utomlands minst tre år efter utflyttningsåret eller som innan dess har visat att de inte har några väsentliga band till Finland.

Begränsat skattskyldiga betalar källskatt i Finland på sina förvärvsinkomster. Begränsat skattskyldiga kan dock ansöka om progressiv beskattning istället för källskatt. Mer information om beskattning av förvärvsinkomst hittar du på sidan Skatt i Finland.

Särskilda fall när det gäller beskattning

Arbetsgivare från annat land än Finland

Om man arbetar i Finland men har en utländsk arbetsgivare är det möjligt att arbetsgivaren inte är skyldig att göra avdrag för betalning av preliminärskatt till Finland. Då ska man ta kontakt med skattemyndigheten, som fastställer preliminärskatten.

Arbetstagare som skickas ut för att arbeta i ett annat nordiskt land

Om du skickas till ett annat nordiskt land för tjänstgöring måste din arbetsgivare anmäla detta till skattemyndigheten i det land du bor i. Anmälan gör du antingen på blankett NT1 eller NT2 som du får från Skatteförvaltningen. På så sätt säkerställer man att preliminär skatt dras i rätt land.

Fyll i NT1 om du endast ska beskattas i det land du bor i. Det är det vanliga om du uppehåller dig i det andra landet i högst 183 dagar under en sammanhängande period av tolv månader. Fyll i NT2 om du ska beskattas i det land du arbetar i. Det ska du om du uppehåller dig i det land du ska arbeta i mer än 183 dagar eller om din arbetsgivare har ett fast verksamhetsställe i det aktuella landet eller (gäller vissa länder) om du är inhyrd arbetstagare.

I vissa fall kan skattemyndigheterna enligt det nordiska så kallade trekkavtalet föra över den preliminära skatten till ett annat nordiskt land. Det är möjligt om inkomsten ska beskattas i ett annat nordiskt land än det land där preliminär skatt dragits. Den överförda skatten anses alltid vara betald i rätt tid i det land den överförts till och där beskattningen sker. Om den överförda skatten inte täcker hela skatten i det andra landet får du själv betala resterande del samt eventuella räntor och andra förseningsavgifter på denna del.

Gränsarbetare

Om du bor i ett land och arbetar i ett annat kan du i vissa fall räknas som gränsarbetare. Reglerna för gränsarbetare hittar du på sidan Beskattning av gränsarbetare i Finland.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.