Om du blir sjuk under studietiden i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa
Här hittar du information om studerandes rätt till sjukvård samt sjukdagpenning till studerande med studiestöd från Finland. Dessutom kan du läsa om inkomster vid sjukdom för studerande som får studiestöd från andra länder.

Hälso- och sjukvård för dig som studerar i Finland

Som studerande vid ett finskt läroverk har du rätt till studenthälsovårdens tjänster oavsett hemkommun. De tillhandahålls av studiekommunen eller någon annan instans bemyndigad av kommunen. Studenthälsovården består av hälsovård, sjukvård och tandvård för studerande. Fokus ligger på förebyggande arbete.

Besök hos hälsovårdare, psykolog och socialarbetare är i regel kostnadsfritt. Vid besök hos läkare tar man i regel ut en avgift, antingen i form av en årlig avgift eller en avgift per besök. För personer under 18 år är läkarbesök gratis.

Hälsovårdscentralen i kommunen ansvarar för skol- och studenthälsovården på grundskolor, gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor.

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ansvarar för hälsovården för studenter vid universitet samt vetenskaps- och konsthögskolor. Doktorander och forskarstudenter omfattas inte av studenthälsovården.

Om du behöver medicinskt nödvändig sjukvård, som inte ingår studenthälsovården, kan du vända dig till den allmänna hälso- och sjukvården. Du får medicinskt nödvändig sjukvård för samma pris som kommuninvånarna genom att visa upp en officiell id-handling (t.ex. körkort eller pass) eller ett europeiskt sjukförsäkringskort och ange ordinarie adress i ditt hemland. Om du har din hemkommun i Finland får du all vård du behöver inom den allmänna sjukvården.

Sjukdagpenning

Studerande som får finskt studiestöd

Uppehälle under långa sjukdomsperioder för studerande som bor permanent i Finland tryggas genom bosättningsbaserad sjukdagpenning. Den bosättningsbaserade sjukdagpenningen betalas ut till heltidsstuderande mellan 16 och 67 år om personen blir sjuk mitt under studierna och inte kan studera på grund av sjukdomen. Under tiden man får sjukdagpenning kan man dock studera delvis.

Den studerandes sjukförsäkring i Finland bygger på socialskyddslagstiftningen, inte på studiestödslagstiftningen som i övriga Norden. Får du finskt studiestöd men omfattas av det sociala trygghetssystemet i ett annat nordiskt land? Då är det enda skyddet om du blir sjuk för närvarande inkomstrelaterad sjukdagpenning baserad på arbete. Och det kräver att du tidigare har arbetat i det andra nordiska landet. Mer information får du från de sociala myndigheterna i det land där du studerar.

Sjukdagpenning ska endast sökas vid en längre tids sjukdom som varar i över två månader. Vid kortare sjukperioder är det bättre att vara kvar i studiestödssystemet.

Om Folkpensionsanstalten (FPA) beviljar sjukdagpenning upphör utbetalningen av studiestöd automatiskt. Du behöver alltså inte själv säga upp studiestödet innan du ansöker om sjukdagpenning.

För studerande baseras sjukdagpenningens storlek antingen på arbetsinkomster eller studiestöd. Utöver sjukdagpenning kan du även få allmänt bostadsbidrag under den tid du är sjuk. Sjukdagpenning och allmänt bostadsbidrag ansöker du om hos FPA.

Studerande som får studiestöd från ett annat nordiskt land

Om du får studiestöd från ett annat nordiskt land men studerar i Finland får du normalt sjukpenning via ditt hemlands studiestöd.

Mer information

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.