Skatt i Finland

Verot Suomessa
Här hittar du information om olika skatter och avgifter samt skatteavdrag i Finland.

Skatten betalas normalt i det land man arbetar i. Mer information om betalning och undantag hittar du på sidan När ska man betala skatt i Finland?. Se även sidorna Beskattning av pensioner, Skatt för studerande i Finland och Beskattning av gränsarbetare i Finland. Mer information om beskattning av au pairer hittar du på Skatteförvaltningens sida Som au pair från utlandet till Finland.

Information om skatter i samband med att äga, köpa och sälja en bostad hittar du på sidan Boende i Finland.

Beskattning av förvärvsinkomster

Allmänt skattskyldiga

Förvärvsinkomsterna för dig som är allmänt skattskyldig beskattas progressivt i Finland, det vill säga skattesatsen ökar med stigande inkomst. Beskattningsbara inkomster är bland annat lön, pension och förmåner eller ersättning som man fått i stället för sådan inkomst.

På den nordiska skatteportalen Nordisk eTax hittar du de årliga skattesatserna och annan information om beskattning. Med hjälp av skatteförvaltningens skatteprocenträknare kan du räkna ut hur stor din skattesats blir. Räknaren tar inte hänsyn till inkomster från utlandet.

Man betalar skatt på förvärvsinkomster till staten och kommunen. Om du tillhör en luthersk eller ortodox församling betalar du även kyrkoskatt. Om du omfattas av sjukförsäkringen i Finland dras avgifter för sjukförsäkringens dagpenning, arbetslöshetsförsäkring och pensionsförsäkring på förvärvsinkomsterna. Avgift för sjukförsäkringens dagpenning dras om inkomsten överstiger en visst minimigräns. Man betalar också rundradioskatt. Mer information om rundradioskatten hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Begränsat skattskyldiga

Du som är begränsat skattskyldig betalar normalt källskatt på dina förvärvsinkomster. Källskatten är alltid 35 procent (15 procent för sportutövare och uppträdande konstnärer). På detta får du ett källskatteavdrag på 510 euro i månaden eller 17 euro per dag.

Som begränsat skattskyldig kan du ansöka om progressiv beskattning istället för källskatt. Då påverkas skattesatsens storlek av dina sammanlagda inkomster och utgifter under året. Genom progressiv beskattning har du rätt till avdrag exempelvis för resekostnader mellan bostad och arbetsplats samt för utgifter för inkomstförvärv.

Du kan ansöka om progressiv beskattning med Skatteförvaltningens blankett 6148. På blanketten ska du ange dina beräknade inkomster i Finland och i andra länder för hela året. Även förvärvsinkomster som ska beskattas i ditt boendeland och avdrag kopplade till dessa ska alltså anges. Finland beskattar endast dina inkomster i Finland, men de skattepliktiga inkomster du har i boendelandet ökar skatten på de inkomster du har i Finland. Du som ansöker om progressiv beskattning ska också granska och korrigera din skattedeklaration som du får med posten efter årets slut.

Beskattning av kapitalinkomster

Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent upp till 30 000 euro, därefter 34 procent. Kapitalinkomster är avkastning av egendom, vinst för överlåtelse av egendom och annan inkomst som kan anses ha utökats på grund av förmögenheten. Exempel på sådana kapitalinkomster är ränteintäkter, utdelning från börsnoterade bolag, hyresintäkter, vinstutdelning, avkastning på livförsäkring, kapitalinkomst av skogsbruk, inkomster av marksubstanser och överlåtelsevinst. Kostnader och realisationsförluster kan du göra skatteavdrag för.

För dig som är allmänt skattskyldig i Finland är utlandsinkomster skattepliktiga i Finland även då medlen inte överförs till Finland.

Arvsskatt

På egendom du fått via arv eller testamente måste du betala arvsskatt om arvlåtaren eller arv- eller testamentstagaren vid dödsögonblicket var bosatt i Finland. Mer information om arvsskatt hittar du på sidan En anhörigs död i Finland och på Skatteförvaltningens webbplats.

Gåvoskatt

Gåvoskatt betalas för gåvor eller förskott på arv till ett värde av 5 000 euro eller mer. Mer information och anvisningar för hur du fyller i gåvoskattedeklarationen hittar du på Skatteförvaltningens sida Gåva.

Skatteavdrag

Man kan göra olika slags avdrag i beskattningen, som exempelvis hushållsavdrag, utgifter för inkomstförvärv samt resekostnader mellan bostad och arbetsplats. Vissa avdrag görs på inkomster före skatt, medan andra dras av på skatten. Mer information hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.