Tullregler i Norge

Tollregler i Norge
Här kan du läsa om tullregler som gäller när du tar med dig flyttgods och varor till Norge.

Det finns regler för vad du får ta med dig tullfritt när du flyttar till Norge eller när du kommer till Norge från utlandet. Nedan kan du läsa om tullregler för flyttgods och varor som har särskilda regler för införsel. 

Införsel av flyttgods

Om du har bott utomlands under en sammanhängande period av minst ett år kan du föra in det mesta av ditt flyttgods tull- och avgiftsfritt. Du kan föra in ditt flyttgods utan att betala tull och avgifter om

  • du har bott utomlands sammanhängande i minst ett år 
  • du har ägt och använt varorna under utlandsvistelsen och tänker fortsätta använda dem i Norge 
  • du för in flyttgodset i samband med flytten till Norge.

För vissa varor måste du fylla i en deklaration om införsel av flyttgods och leverera den till norska tullen, Tolletaten.

Varor med särskilda införselregler

Vissa varor har särskilda införselregler. Här följer en översikt:

Bilar och andra motorfordon

Bilar och andra motorfordon är inte undantagna från avgifter i samband med flytt.

Fritidsbåt

Fritidsbåt kan du föra in tull- och avgiftsfritt på vissa villkor. Du måste ha bott utomlands i minst fem år och båten får inte vara över 15 meter lång. Du måste ha ägt och använt båten utomlands i minst ett år. Båten måste föras in senast ett år efter din inresa i Norge. Båten måste vara för personligt bruk och den kan därför inte säljas tull- och avgiftsfritt under de första två åren efter införsel. Du måste lämna in en skriftlig ansökan om undantag från tull och avgifter.

Arbetsredskap

Arbetsredskap är inte undantagna från avgifter i samband med flytt och måste förtullas.

Livsmedel

Livsmedel är inte undantagna från avgifter i samband med flytt och måste förtullas. För vissa livsmedel finns det också separata införselregler.

Alkohol och tobak

Alkohol och tobak är inte undantagna från avgifter i samband med flytt. Men om du reser tillsammans med flyttgodset kan du ta med samma tullfria kvot som andra resenärer. I alla andra fall måste alkohol och tobak förtullas vid ankomst till Norge och du måste betala tull och avgifter.

Vapen

Du måste ha tillstånd från polisen för att införa vapen.

Växter

Det finns införselrestriktioner för växter.

Nya varor

Nya varor måste du betala tull och andra avgifter för.

Läkemedel

Läkemedel för personligt bruk för upp till ett år kan du ta med till Norge om du kommer från ett annat EES-land. Du kan behöva bevis för att läkemedlet är utskrivet till dig personligen. Exempel på sådana bevis är information på förpackningens etikett, recept eller läkarintyg.

Valuta

Om du ska ha med dig valuta motsvarande mer än 25 000 norska kronor till eller från Norge ska du anmäla det till den norska tullen, Tolletaten.

Radio- och tv-utrustning

Har du med dig tv-utrustning och video med tuner måste du ta upp det i flyttgodsdeklarationen. Du ska också betala en tv-avgift (licens).

Införsel till och utförsel från Svalbard

Svalbard omfattas inte av EES-avtalet, vilket innebär strikta regler för att skicka eller ta med sig djur och djurprodukter från Svalbard till fastlandet. Dessutom finns det rabies på Svalbard, medan Norges fastland är rabiesfritt.

För att få ta med hundar till Svalbard krävs tillstånd från Mattilsynet. Tillståndet beviljas för ett år åt gången. Det är inte tillåtet att ta med katter och illrar till Svalbard. Det krävs inget tillstånd för att ta med kaniner, hamstrar, tamråttor, burfåglar, akvariefiskar och liknande till och från Svalbard. Kontakta Mattilsynet om du har frågor om detta.

Det är förbjudet att föra in kött och köttprodukter från Svalbard till fastlandet. Viltkött från jakt på Svalbard är på vissa villkor undantaget från förbudet. Förbudet mot att föra in kött och köttprodukter från Svalbard till fastlandet gäller även kött som kan köpas i butikerna.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.