Alltmer urban, mångsidig och äldre

City
Fotograf
Johnér Masma
Den nordiska befolkningen ökar och koncentreras allt mer till stadsområden. Befolkningens medelålder ökar också, och en växande andel har utländsk bakgrund. Alla dessa trender förväntas fortsätta under de kommande åren.

År 2030 väntas Norden ha cirka 30 miljoner invånare, en ökning på mer än 10 procent från nuvarande 26 miljoner. Under de senaste tio åren har befolkningen ökat snabbare men också åldrats snabbare än i många andra europeiska regioner. Denna utveckling gäller dock inte alla nordiska kommuner i samma grad. Ökningen är till stor del koncentrerad till stadsområdena, medan många avlägsna och glest befolkade områden upplever en befolkningsminskning och har en hög andel äldre i befolkningen.

 Invandringen står för en stor del av befolkningsökningen. Faktiskt ökade befolkningen i cirka 26 procent av alla nordiska kommuner mellan 2011 och 2016 endast tack vare internationell migration. 2017 var en av åtta nordbor född utomlands, antingen i annat nordiskt land eller utanför Norden.

Frågor om hur integrationen av nyanlända bäst kan underlättas har blivit allt viktigare och kommer utan tvekan att vara av stor betydelse i flera år framöver.

Ladda ner sektionen om demografi:

Kontaktperson