Det nordiska samarbejdet om jämställdhet

Lika möjligheter och en god balans mellan arbete och fritid handlar inte endast om rättigheter – de är även bra för ekonomin. Arbetet för jämställdhet har bidragit till att skapa välstånd i de nordiska länderna. Dagvård och utbildning till rimligt pris samt föräldraledighet för både mammor och pappor har ökat välfärden och skapat ekonomisk tillväxt. Möt sex personer som balanserar sitt liv – hemma och på jobbet. Detta är #NordicEquality

Jämställdhet är ett av de områden där de nordiska länderna samarbetat mest. Det har bidragit till att Norden idag är den mest jämställda regionen i världen.

De nordiska regeringars samarbete på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör MR-JÄM.

Mellan ministrarnas möten ser tjänstemännen i ämbetsmannakommittén, ÄK-JÄM, till att ärenden följs upp eller förbereds inom en rad prioriterade politiska områden.

De nordiska ländernas gemensamma kultur,historia och demokratiska traditioner har gjort det möjligt att utveckla ett nära och konstruktivt samarbete innanför jämställdhetsområdet.

Redan 1974 beslöt det nordiska ministerrådet att varje nordisk regering skulle utse en person som skulle hålla kontakt med de övriga nordiska regeringarna i jämställdhetsfrågor. Några år senare fanns ett handlingsprogram för nordiskt samarbete i jämställdhetsfrågor, och det upprättades en ämbetsmannakommitté.

Jämför sig med varandra

Jämställdheten kan öka eller minska i ett enskilt land, men det finns alltid något som de övriga länderna kan inspireras av. Granskar man framstegen hos de fem länderna som en grupp är det lättare att se att trenden mot ett jämställdare samhälle har varit konstant ända sedan 1970-talet.

I internationella jämförelser rankas de nordiska länderna regelbundet till de mest jämställda i världen. Samtidigt visar maktundersökningar och statistik att vi inte alls är färdiga.

Könsuppdelad arbetsmarknad

Internationellt sett är en stor andel kvinnor i Norden förvärvsarbetande. Men fortfarande deltar inte kvinnor och män i arbetslivet på lika villkor. Arbetsmarknaden är könsuppdelad och löneskillnaderna består. Dessutom arbetar kvinnor deltid i högre utsträckning än män. Även när det gäller könsrelaterat våld finns mycket kvar att göra.

På den här sidan finns de aktuella politiska programmen för det nordiska jämställdhetssamarbetet, liksom ett rikt kunskapsmaterial om hur jämställdheten ser ut och utvecklas i Norden.