Det nordiska samarbetet om arbetsliv

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Photographer
Johannes Jansson
Arbetslivet spelar en central roll i utvecklingen av de nordiska välfärdssamhällena, för näringslivet och för den enskilda individen. En gemensam nordisk arbetsmarknad utgör en hörnsten i det nordiska samarbetet. Samarbetet om arbetsliv omfattar sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet.

De nordiska arbetsmarknaderna står inför betydande förändringar till följd av bl.a. demografisk utveckling, ökad globalisering och internationell konkurrens. Den snabba tekniska utvecklingen för med sig konsekvenser för efterfrågan, kompetenskrav, organisering och innehåll i arbetslivet. Utvecklingen skapar en rad nya möjligheter, men riskerar även att medföra betydande utmaningar.

Det nordiska arbetslivssamarbetet utreder och analyserar samt diskuterar likheter, skillnader och bästa praxis som rör gemensamma utmaningar. Samarbetet ger inspiration till nationell politikutveckling och möjlighet att samordna synpunkter på områden där länderna kan uppnå mer tillsammans.

Det nordiska samarbetet om arbetsliv omfattar följande områden:

Sysselsättning och arbetsmarknad

Det nordiska samarbetet om sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor fokuserar särskilt på att stärka matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetent arbetskraft. Fokus ligger också på att bidra till högsta möjliga grad av deltagande i arbetslivet bland kvinnor och män samt lägsta möjliga antal personer som står utanför arbetsmarknaden permanent. Unga, utrikes födda och personer med låg formell kompetens är exempel på samhällsgrupper där det finns en särskild risk för arbetslöshet. Det kommer att finnas anledning att främja utvecklingen av kompetens som är anpassad till den nordiska arbetsmarknadens behov.

Arbetsmiljö

För arbetsmiljöområdet är målen att stärka en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för både kvinnor och män, bl.a. genom att förhindra arbetsrelaterade sjukdomar och skador, samt att avskaffa oacceptabla arbetsförhållanden och social dumpning/arbetslivskriminalitet. Det kommer att riktas fokus mot erfarenhets- och kunskapsutbyte om effektiva arbetsmiljöstrategier och tillsynsmetoder. Ökad förståelse för arbetsmiljöns positiva inverkan på produktivitet kan ger mer uppmärksamhet åt nordiska lösningar och konkurrenskraft.

Arbetsrätt

För arbetsrättsområdet är prioriteringen att säkerställa en balans mellan arbetstagarskydd och flexibilitet i arbetslivet, att säkerställa ordnade förhållanden på arbetsmarknaden samt att anpassa och utveckla den nordiska trepartsmodellen för arbetsliv. Fokus ligger också på EU-frågor såsom den tidiga lagstiftningsfasen, pågående förhandlingar, genomförande av EU-lagstiftning samt beslut från EU-domstolen.

Vad betyder samarbetet för dig?

Det nordiska samarbetet om arbetsliv betyder att man kommer att kunna uppleva att arbetsvillkor och arbetsmiljö är på ungefär samma nivå i alla nordiska länder. Det skapas förutsättningar för en rörlig nordisk arbetsmarknad som kan underlätta arbete i ett annat nordiskt land. Det nordiska samarbetet för att motverka gränshinder bidrar till att regelverk anpassas och informationen om skillnaderna blir tydligare.

Unga mellan 18 och 30 år kan få arbetserfarenhet från ett annat nordiskt land samt lära sig om arbetsliv, kultur och språk i ett annat nordiskt land genom Nordjobb. Varje år tar cirka 750 unga i Norden del av Nordjobbs utbud.

Forskare eller yrkesutövare inom arbetsmiljö kan dra nytta av den samlade nordiska kunskapen och vidareutbilda sig på en avancerad nivå genom NIVA:s kurser.

Webbmagasinet Arbeidsliv i Norden innehåller nyheter och bakgrundsinformation om arbetsmarknaden, arbetsmiljön och arbetsrättsliga frågor som rör de nordiska modellerna för organiseringen av arbetslivet. Genom sina artiklar belyser Arbeidsliv i Norden hur ny teknik, digitalisering, globalisering och befolkningsutveckling påverkar arbetslivet och ställer nya krav på arbetstagare, arbetsgivare, myndigheter och organisationerna i arbetslivet.

Du kan läsa mer om satsningarna i det nordiska arbetslivssamarbetet i Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för arbetsliv 2018–2021.

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns tolv mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande fyra åren. Handlingsplanen är uppdelad i tolv delar som är kopplade till de tolv målen.