En blomstrande men delvis segregerad arbetsmarknad

People in Café
Fotograf
Toa Heftiba, Unsplash
Norden har återhämtat sig starkt från finanskrisen. Sverige har den högsta sysselsättningsnivån i EU, medan Island har den högsta nivån i hela Europa. En hög sysselsättningsnivå för kvinnor sticker ut och är fortfarande ett grundläggande kännetecken för den nordiska arbetsmarknaden. Finlands arbetskraft har minskat i absoluta tal sedan 2008, medan arbetskraften i alla andra länder har gått ned relativt sett.

Inom vissa sektorer har arbetsgivarna svårt att hitta personer med rätt kompetens. Men andelen av befolkningen som har en högre utbildning ökar dock, vilket tyder på att Norden har en stark position för att möta behoven på framtidens arbetsmarknad.

Arbetslösheten är högst i gamla industristäder och vissa glesbefolkade områden. Jobben tenderar att flytta från landsbygden till städerna, och många kommuner är inte lika motståndskraftiga mot förändring som den allmänna nordiska trenden antyder. Det är också mindre sannolikt att landsbygdsbefolkningen har en högre utbildning än befolkningen i städerna.

Den nordiska modellen med sina lönestrukturer och låga andel okvalificerade jobb gör det utmanande för nyanlända invandrare att integreras på arbetsmarknaden. Integrationens utmaningar återspeglas också i skolresultaten, då klyftorna mellan inföddas resultat och resultaten för första och andra generationens invandrare är större än OECD-genomsnittet i samtliga nordiska länder.

Allt som allt går arbetsmarknaden i Norden bra, men i ett ständigt föränderligt ekonomiskt landskap kvarstår stora utmaningar.

Ladda ner sektionen om arbetskraft: 

Kontaktperson