En miljard skogsmyror kan inte ha fel

Myrerne på  jorden
Fotograf
John Nielsen/Scanpix
Halva Nordens yta är täckt av skog. Check för biologisk mångfald i Norden! Eller?
Jo, här finns den största artrikedomen – men också flest hotade arter. Men varför är det så?

Att en stor andel av de nordiska ländernas rödlistade arter finns i skogen beror på att det ursprungliga landskapet i Norden var skogsrikt, och att många av våra arter är knutna till dessa naturtyper.  

Skogen är fortfarande enormt artrik. 

I Sverige finns 10 000 arter i skogen. Det handlar om mossor, lavar och svampar, insekter och fåglar. 20 procent av dem är hotade eller sårbara.

Artrikedomen i de nordiska skogarna påverkas när deras livsmiljöer förändras eller försvinner. Avverkning av skog, bebyggelse, igenväxning, klimatförändringar, kvävenedfall – allt påverkar arternas mångfald.

I flera nordiska länder har skogsbruket varit en basnäring i många decennier – och det har också satt sina spår. En skog som brukas rymmer helt enkelt färre livsmiljöer för alla vilda djur och växtarter än riktigt gammal, orörd skog. Bristen på skogar som aldrig avverkats, pekas ut som ett av de viktigaste skälen till att arter i skogen är hotade eller sårbara, enligt den svenska Artdatabanken.  

Även om de nordiska länderna varit tidiga med att anta ambitiösa mål för att bevara den biologiska mångfalden, står många intressen mot varandra i skogen. Dessutom tar det många år för ekosystemet i en brukad skog att återgå till den rika mångfald den en gång hade.Vi vill ha virkesråvaran precis som vanligt - och nu vi vill gärna ersätta fossila bränslen med biobränslen. Det gäller att se upp så att uttaget av bioenergi inte drabbar de arter som är beroende av skogen. 

Skogen har en viktig roll att spela i klimatpolitiken - men här är ett av de områden där klimatpolitiken kan komma i konflikt med den biologiska mångfalden. 

Hur det var med myrorna?

Jo tack bra! De hjälper skogsägaren att hålla efter skadedjur och bidrar därmed till snabbare tillväxt i skogen.

Fakta:

  • Enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald har 290 miljoner hektar urskog huggit ner i världen sedan 1990.
  • I Sverige är 43 procent av de rödlistade arterna knutna till skogen, i Finland 31 procent, och i Danmark 60 procent. 
  • I Norge är 48 procent av de hotade arterna knutna till skogen. 

Det här kan du göra:

  • Värna om skogen, och lär dig mer om den!
  • Plantera blommande buskar och träd i din trädgård.
  • Sluta upp med att dumpa sopor i skogen!
  • Använd skogen – den är bra för din hälsa!