Generation 2030: Nordiskt program för Agenda 2030

I am Generation 2030
Photographer
norden.org
Den 5 september 2017 antog de nordiska samarbetsministrarna programmet Generation 2030. Programmet ska bidra till samarbete kring de nordiska ländernas gemensamma utmaningar när det gäller att uppnå FN:s Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i Norden.

När FN i september 2015 antog en global agenda för hållbar utveckling - Agenda 2030 med de 17 globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals – SDGs) och 169 delmål - förpliktade sig de nordiska länderna tillsammans med FN:s övriga medlemsländer till att implementera agendan också här hemma i Norden. För att synliggöra och förstärka denna agenda i det nordiska samarbetet beslöt länderna att i regi av Nordiska ministerrådet starta ett nordiskt program för genomförandet av Agenda 2030 med namnet Generation 2030.

Generation 2030 lägger vikt vid att få med barn och unga som aktörer för förändring, nu och i framtiden. Programmet har tre övergripande målsättningar. Det ska:   

  • Säkerställa att Nordiska ministerrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 genom politiskt fokus och relevanta projekt
  • Bidra till engagemang och kunskapsdelning kring Agenda 2030 i Norden
  • Synliggöra Nordiska ministerrådets arbete med Agenda 2030 i Norden och internationellt  

Målet är därmed inte att koordinera nordisk nationell implementering av hållbarhetsmålen, utan snarare att bidra till genomförandet av dessa med relevanta analyser, kunskapsdelning och debatt, metodutveckling samt att engagera nordiska ideella organisationer, privatsektorn, nordiska forskarnätverk och ungdomsorganisationer i arbetet med Agenda 2030 i Norden.   

Med Generation 2030 sätter de nordiska länderna speciellt fokus på områden där Norden har gemensamma utmaningar för att uppnå de 17 hållbarhetsmålen, vilket betyder att fokus under perioden fram till 2020 ligger på hållbar konsumtion och produktion. Hållbar konsumtion och produktion är i hög grad en tvärgående tematik i Agenda 2030 och framhävs bland annat i rapporten Bumps on the road to 2030 som ett av de områden där Norden har längst att gå och som påverkar uppnåendet av flera av agendans övriga mål.

Programmet har tagits fram mot bakgrund av kartläggningen Sustainable Development Action – the Nordic Way (2017) och i dialog med en stor mängd nordiska aktörer från civilsamhället, privatsektorn och ungdomsorganisationer. Kartläggningen visar på stor potential för nordiskt samarbete kring agendan samt bekräftar att det redan finns många kopplingar mellan Nordiska ministerrådets nuvarande verksamhet och hållbarhetsstrategi Ett gott liv i ett hållbart Norden och Agenda 2030.

Programmet antogs av de nordiska samarbetsministrarna den 5 september 2017. Den totala budgeten för programmet fram till 2020 är 12,9 miljoner danska kronor. För mer information vänligen kontakta Nordiska ministerrådets sekretariat.