Gränsregioner

Nordiska ministerrådet ger stöd till följande gränsregioner.

Arko-samarbetet (Arvika & Kongsvinger)

ARKO er ett samarbete som har funnits sedan 1967 och är en av de eldsta organisationerna för samarbete över den norsk-svenska gränsen.

Kvarkenrådet

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen.

Mittnordenkommittén

Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden baserad på historisk och kulturell samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse.

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet omfatter Nordland, Troms og Finnmark fylker i Norge, Lappland i Finland og Norbottens län i Sverige. Nordkalottrådet består af repræsentanter fra erhvervslivet og fra de regionalpolitiske ansvarlige myndigheder i de ovennævnte regioner. Rådet er et grænseregionalt partnerskab imellem myndigheder og erhvervslivet.

Svinesundskommittén

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och Viken fylkeskommune och Västra Götalands Regionen, vars syfte är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter. Det handlar om att ta vara på vår innovativa gränsregionala miljö och bygga ännu starkare samarbeten mellan företag, akademi och andra offentliga aktörer.

Greater Copenhagen & Skåne Committee

The Greater Copenhagen & Skåne Committee arbetar med att bryta ner gränser mellan kommuner, regioner och länder. Kommittén är en politisk samarbetsplatsform för regioner och kommuner i Østdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och verksamhet, för att skapa fler jobb, samt på att undanröja gränshinder, som utgör barriärer för tillväxt i regionen.

Tornedalsrådet

Tornedalsrådet är en samarbetsorganisation för tornedalskommunerna i Finland och Sverige, samt de kommuner i Norge, vilka gränsar till Tornedalen.

Nordiska Skärgårdssamarbetet

Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala och Östergötlands län, i Egentliga Finland och Nyland samt Ålands sex skärgårdskommuner. Organisationen sysslar främst med samarbetsfrågor och upprätthållande av kontakter mellan skärgårdsområden och verksamheten har delfinansierats av Nordiska ministerådet sedan år 1978.

Bottenviksbågen

Bottenviksbågen är en kustzon runt Bottenviken i den nordligaste delen av Östersjön. Bottenviksbågen har ett strategiskt läge i skärningspunkten mellan Östersjöområdet och Barentsregionen. Båttenviksbågen kan fungera som länk och mötesplats mellan dessa områden såväl kommunikationsmässigt som socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Hedmark Dalarna Samarbete- Gränskommitté

Hedmark Dalarna Samarbete -Gränskommitté är ett gemensamt gränsöverskridande samarbetsorgan för regionala myndigheter/utvecklingsaktörer och kommuner i Hedmark och Dalarna. Gränskommittén drivs av Region Dalarna, Hedmark Fylkeskommune, Länsstyrelsen Dalarna och Fylkesmannen i Hedmark. Organisationerna genomför ett nära samarbete inom prioriterade områden för att främja regional utveckling och tillväxt i regionen. Arbetet bygger på historisk-och kulturell samhörighet och ett gemensamt regionalt utvecklingsintresse och med en förståelse för de utmaningar som finns i det gränsöverskridande samarbetet.

MittSkandia

MittSkandia arbetar för att främja gränsregionalt samarbete mellan Helgeland i Norge och Västerbotten i Sverige. MittSkandias huvudprioriteringar är gemensam kommunikationsutveckling, gemensam kompetensutveckling och gränsregionalt näringssamarbete.

Gränskommittén Värmland-Østfold

Gränskommittén Värmland-Østfold arbetar för att stärka och förenkla samarbetet mellan Värmland i Sverige och Østfold i Norge. Kommittén vill utveckla samarbetet i regionen genom att involvera svenska och norska nationella, regionala och lokala myndigheter.