Hållbar utveckling i Norden

Fyrtårn på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat klimatförändringar innebär både utmaningar och möjligheter för de nordiska länderna. För att bemöta dessa utmaningar och utnyttja möjligheterna krävs det samnordiska tvärsektoriella insatser, som integrerar principen om en hållbar utveckling. I tidsperioden 2017 - 2020 arbetar Nordiska ministerrådet primärt med programmet "Generation 2030", för att främja genomförandet av Agenda 2030 i Norden.

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Att uppnå hållbar utveckling är ett ambitiöst, men ett nödvändigt mål. Det finns inget alternativ: vi måste förbättra den globala välfärden och livskvaliteten och samtidigt säkerställa jordens förmåga att stödja liv i hela dess mångfald.

Ett gott liv i ett hållbart Norden

Nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras ett säkert, hälsosamt och värdigt liv. De nordiska länderna har till betydande del lyckats förena höga miljöambitioner, en hög inkomstnivå, ekonomisk tillväxt, stabil makroekonomi och ett socialt välbefinnande. Men det räcker inte, vi måste intensifiera våra insatser och bli bättre på att tänka hållbart både i politiska beslutsprocesser och i vardagen.

Nordiska ministerrådet har arbetat med hållbar utveckling från och med slutet av 90-talet. Den nordiska strategin för hållbar utveckling, Ett gott liv i ett hållbart Norden, är den överordnade ramen för ministerrådets arbete. Allt arbete som görs inom ramen för Nordiska ministerrådet ska ha ett integrerat hållbarhetsperspektiv.

Strategin ger långsiktiga riktlinjer fram till 2025 och syftar till att främja ministerrådets tvärsektoriella samarbete inom följande fokusområden: den nordiska välfärdsmodellen, livskraftiga ekosystem, ett förändrat klimat, hållbart nyttjande av jordens resurser samt utbildning, forskning och innovation.

Generation 2030

Generation 2030 programmet lägger vikt på att involvera barn och unga som aktörer för förändring, nu och i framtiden. Med Generation 2030 programmet sätter de nordiska länderna fokus på det som är en gemensam utmaning för Norden i uppnåendet av de 17 globala målen för hållbar utveckling, genom att i perioden fram till 2020 ha fokus på hållbar konsumtion och produktion.

Programmet har tre överordnade målsättningar:

  • Säkra att Nordiska ministerrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 genom politiskt fokus och relevanta projekt
  • Bidra till engagemang och kunskapsdelning omkring Agenda 2030 i Norden
  • Synliggöra Nordiska ministerrådets arbete med Agenda 2030 i Norden och internationellt

Nordiska aktörer

När det gäller det nordiska regeringssamarbetet har samarbetsministrarna det överordnade ansvaret för hållbar utveckling. Det har tillsatts en nordisk expertgrupp för hållbar utveckling som bistår i uppföljningen av Nordiska ministerrådets hållbarhetsstrategi ’Ett gott liv i ett hållbart Norden’ samt Nordiska ministerrådets arbete med genomförandet av Agenda 2030.

Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling fungerar även som styrgrupp för ’Generation 2030’, det nordiska programmet för genomförandet av Agenda 2030 i tidsperioden 2017 - 2020. Arbetet som styrgrupp innebär att expertgruppen ger NSK/MR-SAM rekommendationer kring programmets implementering och utveckling.

Förverkligandet av den nordiska hållbarhetsstrategin sker inom ministerrådets olika samarbetsområden. Strategins målsättningar ska integreras i samtliga sektorsprogram och omsättas till konkreta åtgärder med mätbara mål.

När det gäller det nordiska parlamentariska samarbetet har Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott ansvaret för att samordna arbetet kring hållbar utveckling.