NHK Mandat 2019-2024

Havsbild tagen av Johannes Jansson. 

Havsbild tagen av Johannes Jansson. 

Photographer
Johannes Jansson/norden.org
NHK ska bidra till en ekosystembaserad förvaltning av havet och
att utsläpp av gifter och mikroplaster samt näringsämnen begränsas.
Gruppen ska bidra till kunskap om påverkan av klimatet på kust och hav.

1. Syfte och mål för arbetsgruppen

Målsättningen för nordiska arbetsgruppen för hav och kust är att bidra till en ekosystembaserad förvaltning av havet, för att uppnå ett ekosystem i balans. Mot bakgrund av detta ska gruppen arbeta för att tillförseln av näringsämnen och miljögifter till hav og kust begränsas, samt att utsläpp av avfall, bl.a. plast och mikroplaster minskas. Dessutom ska gruppen bidra till kunskap om förhållandet mellan hav och klimat.

NHK ska inom sitt arbetsområde bidra till att relevanta globala hållbarhetsmål för Agenda 2030 uppnås.

2. Arbetsuppgifter

Arbetsgruppen ska bidra till att ”Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024” genomförs. Gruppen har även ett specifikt ansvar för mål og prioriteringar i programmet under kapitel 6 om hav og kust. Gruppen ska även stötta andra sektorer och samarbetsprogram, där det är aktuellt samt förankrat i ÄK-MK.
 

I enlighet med gruppens huvudsakliga målsättning ska NHK administrera Köpenhamnsavtalet om bekämpning av oljeförorening och andra skadliga ämnen.

Gruppen ska arbeta med frågor som är relevanta, politiskt prioriterade og aktuella.

Gruppens projektarbete ska följa Nordiska Ministerrådets förhållningslinjer och mål. Gruppen ska bidra till internationell kunskap och utveckling inom sitt ämnesområde, inklusive EU, regionalt och globalt.

3. Samarbete med andra arbetsgrupper och sektorer

Gruppen skal särskilt prioritera och finna synergier till samarbete med miljö- och klimatsektorns andra arbetsgrupper.

 

Gruppen ska arbeta tvärsektoriellt för integrering av miljö- och klimatfokus i andra sektorer, så att

strategiska synergieffekter kan uppnås. Detta gäller även samarbete med forskningsmiljöer, näringslivet och civilsamhället.

4. Sammansättning av arbetsgruppen

De nordiska länderna väljer medlemmar till arbetsgruppen. Medlemmarne ska representera nationella ståndpunkter och säkra nationell förankring för arbetsgruppens verksamhet. Nordiska Ministerrådet deltar med jämna mellanrum i arbetsgruppens möter som observatör.

 

Ordförandeskapet roterar. Ordföranden väljs för en 2-årsperiod och kan förlängas med ytterligare 2 år. Ordförande, koordinator och arbetsgruppmedlemmarna har individuella roller och ansvar. Gruppen kan upprätta undergrupper, som i förväg måste godkännas av ÄK-MK.

5. Gruppens sekretariatsfunktion

Gruppens sekretariatsfunktion förvaltas av en nationell myndighet, som agerar som förvaltningsorgan för sekretariatet, i ett av de nordiska länderna. Gruppen har minst en fast koordinator. Förvaltningsorganet kan välja att fördela arbetet mellan flera olika medarbetare.

6. Informationspridning och kommunikation

Gruppen ska arbeta utifrån Nordiska Ministerrådets kommunikationsstrategi, avsnitt 7.5 i samarbetsprogrammet. Gruppens projekt ska ha tydliga kommunikationsplaner och målgrupper, vilket definieras i projektutvecklingsfasen.

 

Gruppens projektresultat ska synliggöras genom målinriktad kommunikation samt lämpliga kommunikationsstrategier och medier. Rapporterna ges ut på engelska, när det är relevant.

7. Rapportering och budget

Gruppen ska förbereda arbetsprogram för nästkommande år, inklusive budget för projektverksamheten och sekretariatskostnader. Varje år ska gruppen leverera en årsrapport inklusive ekonomisk redovisning för genomfört års projekt- och sekretariatsverksamhet.

I både arbetsprogrammen och årsrapporterna ska gruppen redovisa samarbeten med sektorns övriga arbetsgrupper, samt det mervärde som samarbetena innebär.

 

Eventuella undergruppers verksamheter ska även ingå i arbetsprogram och årsrapporter.
Arbetsprogram och årsrapporter ska godkännas av ÄK-MK.

Arbetsgruppens projektbudget ska utbetalas stegvis i enlighet med Nordiska Ministerrådets rättningslinjer.

Omkostnader för medlemmars arbete och deltagande i arbetsgruppsmöten täcks av respektive land

8. Mandatperiod

Detta mandat gäller från den 1:a  januari 2019 till den 31:a december 2024.

Mandatet är godkännt av ÄK-MK. ÄK-MK kan ändra mandatet under perioden. Arbetsgruppen har rätt till att föreslå ändringar till ÄK-MK.