Nordiska lösningar på globala utmaningar

Nordic Solutions to Global Challenges is a joint initiative by the Prime ministers of the Nordic countries. We want to invite the world to share Nordic knowledge and experiences of six priority flagship projects. These Nordic solutions will be effective tools in our common work to reach the United Nations Sustainability Goals before the year 2030.

Nordiska lösningar på globala utmaningar är ett initiativ av statsministrarna i världens mest integrerade region. Norden främjar hållbarhet och framsteg mot FN:s hållbarhetsmål genom att dela med sig av kunskap inom tre områden: grön omställning, jämställdhet samt mat och välfärd.

I oktober 2015 tog de nordiska ländernas statsministrar beslutet att lansera ett nytt initiativ med fokus på nordiska lösningar på globala samhällsutmaningar. De nordiska länderna har länge strävat efter att skapa mer hållbara samhällen.

Syftet är att främja nordiska lösningar och innovationer som tar itu med några av de mest akuta globala problemen. Statsministrarna vill dela med sig kunskap om sex flaggskeppsprojekt inom områdena grön omställning, jämställdhet samt mat och välfärd.

Genom att mobilisera ett flertal experter, forskare, aktörer från den privata sektorn samt nordiska ambassader, exportråd och internationella aktörer möter flaggskeppsprojekten det ökade globala intresset för nordisk hållbarhetspolitik och nordiska produkter.

Jämställdhet

Den nordiska jämställdhetseffekten i arbetslivet visar upp nordiska investeringar i jämställdhet – lösningar för föräldraledighet, barnomsorg, flexibilitet i arbetslivet och jämställt ledarskap – och förespråkar den ekonomiska och sociala nyttan av jämställdhet på arbetsplatsen.

Mat och välfärd

Nordiskt matpolicylabb sprider lärdomar från nordisk politik inom kost, matavfall och ny nordisk mat samt involverar konsumenterna i en omställning till mer hållbara livsmedelssystem.

Nordiska välfärdslösningar bygger upp samarbeten mellan exportfrämjande organisationer och företagsgrupper samt visar upp och exporterar lösningar inom starka nordiska områden såsom digital hälsa och hållbara sjukhus.

Grön omställning

Nordiska hållbara städer koncentrerar sig på att bygga nätverk och exportera hållbara lösningar för utveckling av stadsmiljöer i nära samarbete med nationella organ och företag.

Nordiska energilösningar strävar efter att dela med sig av nordiska energimodeller och sakkunskap med regionala energimarknader i olika delar av världen och bidra till utformningen av förnybara energisystem och attraktiva marknader.

Nordiska klimatlösningar fokuserar på reformering av subventioner till fossila bränslen (Fossil Fuel Subsidy Reform, FFSR) och på hur progressiva nordiska lösningar inom miljöekonomi, grön teknik och miljöpolitik kan spridas i utvecklingsländerna.