Nordiska ministerrådets aktiviteter i Estland, Lettland och Litauen

Nordiska och baltiska flaggor
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska ministerrådet har sedan början av 1990-talet utvecklat brett och nära samarbete med Estland, Letland og Litauen.

Redan år 1991 öppnade Nordiska ministerrådet sina kontor i samtliga av de tre baltiska ländernas huvudstäder - då som ett led i de nordiska insatserna för att bistå Estland, Lettland och Litauen i deras strävan mot självständighet. En strävan som fick sitt definitiva slut i och med ländernas anslutning till EU år 2004, vilket i sin tur förändrade formerna för samarbetet mellan Nordiska ministerrådet och Estland, Lettland och Litauen.

Efter ett decennium av bistånd var nu tiden inne för partnerskap och samarbete under lika ansvar. Detta har utgjort de senaste årens huvudprioritering i Nordiska ministerrådets arbete med Estland, Letland og Litauen.

Nordiska ministerrådets samarbete med Estland, Letland og Litauen vägleds av de riktlinjer som vidtogs av de nordiska samarbetsministrarna år 2008. Av dessa riktlinjer framgår bland annat vilka huvudprioriteringar Nordiska ministerrådet har för samarbetet, och på vilket sätt samarbetet kan utvecklas.

De temamässiga områden som Nordiska ministerrådet särskilt önskar ett utvecklat samarbete kring är följande:

  • Utbildning, forskning och innovation
  • Näringsliv, klustersamarbete och kreativa industrier
  • Miljö, klimat och energi, härunder Östersjöns miljömässiga tillstånd, främjande av effektiv miljöteknologi och förnybara energikällor.
  • Välfärdssamhällets gränsöverskridande utmaningar, såsom bekämpning av människohandel och spridning av HIV/AIDS, förstärkning av polis- och åklagarsamarbetet, utveckling av sjukhusväsendet samt demografiska utmaningar i samband med bl.a. arbetsmarknadspolitik.
  • Gränsregionalt samarbete för att främja gemensamma grundläggande värden som demokrati, god förvaltningsskick, jämställdhet, yttrandefrihet och tolerans inom såväl i nordisk-baltisk regi som i relation till övriga grannländer, härrunder Vitryssland.

Frivilligorganisationer har idag en framträdande roll i Nordiska ministerrådets samarbete med de baltiska länderna och nordvästryssland. För detta ändamål lanserade Nordiska ministerrådet i oktober år 2006 sitt NGO-program för Östersjöregionen, som stödjer samarbetet mellan frivilligorganisationer i de nordiska och baltiska länderna, nordvästra Ryssland, Kaliningrad, Polen och Vitryssland.

Det konkreta ansvaret för samarbetet vilar hos ministerråden och ämbetsmanskommittéerna tillsammans med Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet föregår i enlighet med de principiella riktlinjerna vidtagna av de nordiska samarbetsministrarna medan det specifika fackliga innehållet definieras av fackministrarna.

Samarbetet som fortlöpande fördjupats är en ständigt pågående process som sker inom ramen för de olika fackministerområdena.

De nordiska kontoren i de tre baltiska huvudstäderna är centrala aktörer i detta dynamiska samarbete. Kontoren har ett nära samarbete med de nordiska beskickningarna och koordinerar gemensamma aktiviteter. Kontoren identifierar trender och möjligheter för gemensamt nordisk-baltiskt samarbete i dialog med de nordiska ambassaderna. Kontoren är exponent för allt som är ”Nordiskt” och profilerar det nordiska samarbetet brett och är dessutom ansvariga för viss projektadministration, till exempel de gemensamma nordisk-baltiska programmen för offentlig förvaltning och näringsliv.