Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram 2018-2021

Norske samer

Norske samer 

Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Nordiska ministerrådets nya arktiska samarbetsprogram trädde i kraft 1 januari 2018, och varar fram till 31 december 2021. Det nya programmets primära målgrupp är befolkningen på Arktis. Ambitionen är att bidra till skapandet av en hållbar levnadsmiljö för människorna som är bosatta på de arktiska områdena.

Programmets mål

Målet med Nordiskt Partnerskap för Arktis, det nya arktiska samarbetsprogrammet, är att skapa en hållbar och konstruktiv utveckling av de arktiska områdena och den arktiska befolkningen. Detta genom att fokusera på fyra dimensioner:  

  • Planet (planeten),
  • Peoples (befolkningen),
  • Prosperity (tillväxt och välstånd) och
  • Partnerships (partnerskap).

Partnerskapen har traditionellt en stor betydelse för programmet, och således kommer horisontella partnerskap i programmet även i framtiden att prioriteras högt.  

Centralt för programmet är att tillmötesgå de specifika behov som framkommer i Arktis. I denna kontext spelar Förenta Nationernas 17 Globala mål och 2030-agendan en elementär roll.

Det nya arktiska samarbetsprogrammet bidrar till Nordiska ministerrådets vision Tillsammans är vi starkare; visionen om ett innovativt, gränslöst, synligt och utåtvänt Norden. Samtidigt är målet att uppfylla Nordiska ministerrådets 3 tvärgående strategier; strategierna för jämställdhet, hållbar utveckling samt barn och unga – detta i en Arktisk kontext.                

Angående programmets budget

Det Arktiska samarbetsprogrammets budget består av två delar.

  • Del 1 är en politiskt prioriterad del, genom vilken medlemsländerna har en möjlighet att igångsätta politiskt prioriterade projekt och initiativ.
  • Del 2 är delen som erbjuder en öppen ansökningsrunda för samtliga ansökare som uppfyller programmets målsättningar och givna kriterier.

Angående ansökningar för stöd

Det nordiska forskningsinstitutet Nordregio administrerar ansökningsprocessen. Medlen utdelas på bakgrund av Nordiska ministerrådets förslag och medlemsländernas rekommendationer. Ländernas rekommendationer tillhandahålls av NRKA, den Nordiska rådgivningskommittén för Arktis.

Länkar