Nordiska ministerrådets ordförandeskap 2021

Tillsammans är vi starkare och visare än var för sig. Så lyder en av grundteserna i Finlands program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021.

Finlands ordförandeskapsprogram tar avstamp i visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för 2021 drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

Covid-19-pandemin kommer att prägla också 2021, och den skapar nya utmaningar för samarbetet. Att lösa de utmaningarna är något som Finland har fokus på under året.

- Pandemin är ett exempel på att vi inte ensamma kan lösa globala utmaningar. Det är förnuftigt att gemensamt leta efter sätt att bereda sig för kommande kriser. Därför vill Finland fördjupa samarbetet också inom försörjningstrygghets- och beredskapsområdet, säger Finlands statsminister Sanna Marin.

Under året finns det också anledning att fira. Nordiska ministerrådet fyller 50 år och Ålands självstyrelse firar sitt 100-årsjubileum 2021-22.