Om Nordiska ministerrådet för digitalisering (MR-DIGITAL)

MR-DIGITAL bildas som ett tillfälligt ministerråd för en fyraårsperiod 2017–2020. Ministerrådet ska främja en sammanhängande och integrerad digital region till nytta för medborgare, företag och offentliga förvaltningar i Norden.

Mål

En viktig grund för samarbetet om digitaliseringen blir den gemensamma deklaration som de nordiska och baltiska ministrarna antog vid ministermötet på Digital North. I deklarationen uttrycks en önskan om att stärka det digitala samarbetet i regionen och använda Nordens ledande position till att gå i täten i förverkligandet av den digitala inre marknaden och i utvecklingen av en sammanhängande digital infrastruktur i regionen till nytta för medborgare, företag och offentliga förvaltningar. I samarbete med relevanta ministerråd får MR-DIGITAL ansvar för att följa upp insatserna i ministerdeklarationens tre delmål:

  1. att stärka de nordiska och baltiska ländernas digitala omställningsförmåga, bland annat genom att skapa en integrerad region för transnationella digitala tjänster i den offentliga sektorn
  2. att stärka konkurrenskraften för regionens företag genom digitalisering
  3. att samarbeta om att uppfylla målen under Digital Single Market i den nordisk-baltiska regionen med särskild fokus på att främja utvecklingen av digitala tjänster över nationsgränserna.

[Läs deklarationen] 

Organisering

Ministerrådet kommer att sammanträda 1–2 gånger per år. Ordförandeskapslandet är värd för och leder sammanträdena. De baltiska länderna kommer så långt som möjligt att bjudas in till samarbetet som deltagare i sammanträdena och som partner i gemensamma projekt.

I anslutning till MR-DIGITAL inrättas en nationell kontaktpunkt i form av en företrädare på hög nivå från statsförvaltningen som ska säkerställa framsteg i arbetet med att förverkliga målen i ministerdeklarationen.