Om Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt)

De nordiska ländernas samarbete inom närings-, energi- och regionalpolitik ska säkerställa regionens fortsatt goda tillväxt. Genom att skapa förutsättningar för ett innovativt företagsklimat både i städerna och på landsbygden ska vi säkerställa regionens fortsatt goda konkurrenskraft, utan att det sker på bekostnad av vare sig miljön, klimatet eller samhället som helhet.

Samarbetet fokuserar särskilt på

 • att skapa ett gränsöverskridande företagsklimat genom att undanröja gränshinder för företag
 • att stärka innovationen i nordiska företag och det nordiska samarbetet om innovationspolitiken
 • att stärka samarbetet med Nordens grannländer
 • att säkerställa en balanserad regional utveckling.

Energisamarbetet fokuserar på

 • att säkerställa en hög grad av försörjningstrygghet
 • att harmonisera den nordiska elmarknaden
 • att främja utvecklingen av hållbara energikällor
 • att Norden ligger i framkant av den internationella utvecklingen.

Samarbetet för regional utveckling och planering bygger på att förutsättningarna för att skapa utveckling och grön omställning är olika i Norden. Samarbetet handlar om

 •  att skapa grön och inkluderande utveckling i städerna
 • att skapa grön och inkluderande utveckling på landsbygden
 • att utveckla robusta och innovativa regioner.

 

Samarbetet leds av de nordiska ministrarna för närings-, energi-, och regionalpolitik. Ministrarna träffas en gång om året för att diskutera och inleda samarbeten på områden med gemensamt nordiskt intresse.

Ämbetsmannakommittén för näringspolitik, ämbetsmannakommittén för energipolitik och ämbetsmannakommittén för regionalpolitik med representanter från samtliga nordiska länder leder arbetet och möts 4–5 gånger per år för att förbereda de förslag som läggs fram för ministrarna.

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn har ansvaret för det dagliga arbetet och ”driften” av det nordiska regeringssamarbetet.

På sekretariatet finns avdelningen för tillväxt och klimat som förbereder de frågor som tas upp av ministerrådet för hållbar tillväxt och de tillhörande ämbetsmannakommittéerna.

Det är också sekretariatet som i vissa fall ser till att beslut som fattas i ministerrådet blir genomförda.

På området finns ett antal institutioner och gränskommittéer som finansieras och stöds av ministerrådet för hållbar tillväxt.

Institutionerna:

Samarbetsorganen:

Gränskommittéerna

Det gränsregionala samarbetet i Norden består av de 13 gränsregionala kommittéerna som arbetar i gränsområdena mellan Danmark, Sverige, Finland och Norge. 

Gränskommittéerna arbetar i första hand med att främja konkurrenskraften i näringslivet i gränsregionerna, identifiera och avlägsna gränshinder, utveckla hållbara och klimatvänliga miljö- och energilösningar, utveckla infrastruktur och kommunikation relevant för gränsområdena och med markanvändning i dessa områden.