Om Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)

Torbjørn Røe Isaksen
Fotograf
Liisa Takala
Ministerrådet för utbildning och forskning ska bidra till att Norden har en ledande position som kunskaps- och kompetensregion. Målet är att säkra Nordens ställning som ett sammanhängande och dynamiskt utbildnings-, forsknings- och innovationsområde samt maximera nordiskt mervärde och nordisk styrka.

De nordiska regeringarnas samarbete inom forskning och utbildning leds av de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna, vilka utgör ministerrådet för utbildning och forskning.

Samarbetet i ministerrådet för utbildning och forskning är särskilt inriktat på att främja det nordiska mervärdet inom följande huvudområden:

  • förskola och grundskola
  • gymnasie- och yrkesutbildning 
  • högre utbildning och livslångt lärande 
  • forskning
  • språksamarbete över hela Norden.

Samarbetsforum

Ministrarna träffas en eller två gånger per år för att diskutera och fatta beslut om åtgärder som kan stärka arbetet på områden där gemensamma handlingar och politik har större effekt än vad de enskilda länderna kan uppnå var för sig – den så kallade ”nordiska nyttan”.

Till ministerrådet hör ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning som består av representanter från ministerier och styrelser i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Island som träffas mellan cirka fyra gånger om året. Kommittén leder det praktiska arbetet och förbereder ministrarnas möten.

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn har ansvaret för att driva det dagliga nordiska samarbetet.

Avdelningen för kunskap och välfärd förbereder de frågor som tas upp i ministerrådet för utbildning och forskning samt den tillhörande ämbetsmannakommittén. Det är också här man ser till att alla beslut som fattas i dessa forum verkställs i praktiken.

Nordiska institutioner och samarbetspartner

Inom området utbildning och forskning finns det ett flertal institutioner och samarbetsorgan som helt eller delvis finansieras av ministerrådet för utbildning och forskning. De bidrar inom sina respektive områden till att uppnå rådets politiskt fastställda mål.

Program för Nordiska ministerrådets samarbete inom utbildning, forskning och språk 2019–2023 (förlängt till och med 2024)

Utbildning, forskning och språk är förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden baserat på bland annat kunskap, innovation och rörlighet samt fokus på att främja inkluderande värdegemenskaper och välfärd. Samtidigt utmanas de nordiska välfärdssamhällena av globalisering, ekonomiska förhållanden, demografiska förändringar samt klimat- och energifrågor. Samarbetsprogrammet ska därför bidra till att fokusera och rikta samarbetet, som utgår från de politiska dagordningarna i länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Programmet fokuserar också på att vidareutveckla befintliga samarbetsformer och åtgärder och samtidigt identifiera nya satsningar.

Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för utbildning och forskning: