Om Nordsyn

Nordsyn är ett nordiskt samarbetsprojekt kring marknadskontroll och policy för ekodesign- och energimärkningskrav. Nordsyns huvudfunktion är att främja och stärka de nordiska myndigheterna i arbetet med ekodesign- och energimärkning, och därigenom även underlätta för de nordiska företagen och konsumenterna. Samarbetet sker både genom kontinuerlig kontakt samt gemensamma projekt. Nordsyn tar fram viktiga underlag som sedan framförs till EU-kommissionen för att säkerställa att ekodesign- och energimärkningskraven blir väl avvägda för de nordiska länderna – vilket är viktigt både för nordiska leverantörer, konsumenter och myndigheter. Nordsyn-gruppen har kontinuerligt Teams-avstämningar och mailkontakt, samt när lämpligt även fysiska möten.

Nordsyn 2022

Nordsyn 2022

Tre Nordsyn-projekt genomfördes 2022.

1. 101982 LED beviljat ÄK-E 200422 med budget 275 000 DKK till Energimyndigheten. Projektet innebar marknadskontrolltester i form av screening av LED-lampor och lysrör. Projektet har utförts av Energimyndighetens Testlab i enlighet med urval och önskningar från övriga nordiska marknadskontroll- och policymyndigheter.

2. 101981 Rumsvärmare beviljat av ÄK-E 191213 med budget 600 000 DKK till Energimyndigheten. Projektet förlängdes en gång av ÄK-E till 2022-06-30. Detta projekt innebar marknadskontrolltest samt utredning för förbättring av krav på elektriska rumsvärmare. Projektet utfördes av Energimyndighetens Testlab med hjälp av konsult och i enlighet med urval och önskningar från övriga nordiska marknadskontroll- och policymyndigheter.

3. 102259 Nordcrawl4 beviljat av ÄK-Eav ÄK-E 210210 med budget 440 000 DKK. Projektet innebar förbättring av Nordsyns webverktyg Nordcrawl i tre avseenden: a) anpassa till energimärkningens omskalning; b) utnyttja energimärkningsdatabasen EPREL; c) finjustera produktkategorierna. Projektet slutredovisades 2022-10-26.

Nordsyn 2020-2021

Under 2020-2021 har tre Nordsyn-projekt genomförts och avslutats med följande fyra publikationer: ​​​

  • Värmepumpsprojekt, Alternative test methods, declaration of capacity and test of heat pumps in multiple climates zones. Studien har givit viktig input till pågående översyn och revision av kraven på värmepumpar
  • Kran-test, Vattenarmaturstudie inklusive provningar av olika kranar enligt flera testmetoder, vilken givit viktig input till pågående arbete på kommissionen med att ta fram krav för kranar.
  • Effektberäkningar: Projektet hade två delar och gav två publikationer, den ena om effekter av ekodesign- och energimärkningsförordningarna i de nordiska länderna, den andra om effekten av marknadskontrollen av dessa. Rapporterna är viktiga underlag för fortsatt arbete och  prioriteringar vid de nordiska ländernas myndigheter.

Nordsyn 2018-2019

År 2018 fick Nordsyn status som arbetsgrupp. Under 2018 genomfördes två värmepumpsstudier om verkningsgrad och faktisk funktion i nordiskt klimat och resultaten har framförts till EU-kommissionen. Webb-verktyget Nordcrawl utvecklades och användarmöjligheterna förbättrades genom Nordcrawl2-projektet. Då den obligatoriska databasen EPREL infördes 2019 och myndigheterna fick många frågor om denna så har Nordsyn tagit fram en film, samt en allmän guide och en lampguide som hjälp till leverantörerna.

Tidigare Nordsynarbete

Nordsyn startades 2011, då med fokus på gemensamma tester av kylskåp och lampor. Detta följdes 2012 av att barriärer för nordiskt samarbete undersöktes och hanterades. Åren 2013-2015 genomfördes Nordsyn som ett program med en mängd olika projekt, bland annat den uppskattade effektstudien, SME-studien och en första värmepumpsstudie. Även ett 20-tal guider för teknisk dokumentation för olika produkter togs fram samt broschyrer som sammanfattar kraven på värmepumpar, pannor och varmvattenberedare, vilka hittas under publikationer. År 2016-2017 genomfördes projekt om fönster, professionell kyla, materialeffektivitet och värmepumpar, som dock inte lämpade sig för NMR-publikationer men ökade kunskapen på myndigheterna.