Om Temagruppe 3: Hållbara städer och stadsutveckling

Omställning till mindre sårbara städer, miljövänliga transportsystem och lokala energilösningar är viktiga utvecklingsfrågor för alla nordiska regioner och för storstädernas hållbara utveckling. Inom det regionalpolitiska området prioriteras frågor inom boende, transporter och energisystem/klimatanpassning. De nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland har till stor del liknande utmaningar vad gäller urbaniseringens och centraliseringens effekter på städer, vare sig de är metropoler eller små och medelstora städer.

Utmaningarna handlar om att växa smart och inte skapa städer med stor miljöpåverkan, motverka segregering, skapa attraktiva och inkluderande miljöer, utnyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla smarta städer, samt överbrygga motsättningarna mellan städerna och den omgivande landsbygden. Det är viktigt att nordiska städer ska vara attraktiva, väl fungerande och trygga för alla. De Nordiska länderna har haft en likartad urban utveckling historiskt sett och har likheter i sina planerings- och förvaltningssystem. Det finns samtidigt tillräckligt stora skillnader både inom och mellan länderna för att ett lärande ska kunna ske inom den stadsregionala utvecklingen. Initiativet ”Nordic Built Cities” med fokus på hållbart byggande, arkitektur och stadsutveckling är intressant för insatsområdet att följa och relatera till - inte minst vad gäller export av idéer och koncept som kan utvecklas ytterligare inom ramen för planering och hållbar stadsutveckling.

Nordregio, ett internationellt forskningscenter för regional utveckling och planläggning under Nordiska ministerrådet, ansvarar för sekreteriatet för temagruppen.