Projektorganisation

Skulptur Britt Smelvær
Fotograf
Oddleiv Apneseth/norden.org
Projektet ”Profilering och positionering av Norden” är förankrat hos Nordiska ministerrådet på uppdrag av de nordiska samarbetsministrarna.

Överordnad projektägare är Nordiska ministerrådets generalsekreterare. 

Avdelningschefen för Nordiska ministerrådets kommunikationsavdelning ansvarar för den löpande projektstyrningen.

Projektet har tilldelats en projektledare som ansvarar för den dagliga driften av projektet.

Det har också etablerats en intern arbetsgrupp kopplad till projektet. Arbetsgruppens roll är att bidra till genomförandet av profileringsstrategin och fungera som projektledarens länk till avdelningarna på Nordiska ministerrådet.

Referensgrupp

Dessutom finns det en nordisk referensgrupp kopplad till projektet. Referensgruppen består av en representant från alla nordiska länder. Gruppen ska, utöver sin rådgivande roll, bistå Nordiska ministerrådet med information och kunskap om initiativ och aktiviteter som profilerar det nordiska internationellt. Gruppen ska också utveckla informationsmetoder som säkerställer att de nordiska länderna och Nordiska ministerrådet kan samordna sin verksamhet i förhållande till andra aktörer och undvika överlappande profileringsaktiviteter.

Gruppen har en rådgivande roll i utformningen, genomförandet och uppföljningen av initiativ och projekt relaterade till strategin för internationell profileringen av Norden.

Medlemmar i referensgruppen: 

Laura Kamras, Finland

Hanne Brusletto, Norge

Gabriella Augustsson, Sverige

María Mjöll Jónsdottir, Island

Louise Bang Jespersen, Danmark

Pall Nolsøe, Färöarna

Julia Pars, Grönland

Tiina Björklund, Åland