Så årsredovisar du som har ett nordiskt projekt med ramkontrakt

Organisationer som har ramavtal med Nordiska ministerrådet ska årsrapportera sina projekt enligt en gemensam mall.

Projektets ansvarige person på NMRS kontaktar organisationen med instruktioner innan årsslut. 

Årsrapport

Alla förvaltningsorgan som får verksamhet finansierad med ramkontrakt ska inkomma med en årsrapportering enligt mallen nedan senast den 15 februari. Årsrapporteringen ska innehålla en resultatredovisning av det föregående årets aktiviteter och av den förbrukning av medel som finansierats av NMR. Årsrapporten ska laddas upp på projektportalen.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument:

Mall för kontraktsunderlag

Förvaltningsorganen ska också göra en verksamhetsbeskrivning och budget som redovisas i mallen för kontraksunderlag. Kontraktsunderlag ska laddas upp på projektportalen.

Skandinaviska dokument:

Engelska dokument:

Årsrapportering i projektportalen

Du rapporterar genom projektportalen. Länk och instruktioner om projektportalen hittar du här: