Samarbetsprogram (MR-U)

Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning har godkänt ett samarbetsprogram som gäller från 2019.

Visionen för det nordiska samarbetet om utbildning och forskning är att Norden även i framtiden ska vara en ledande region för kunskap och välfärd. Samarbetet bygger på en önskan att skapa en välfungerande utbildnings- och forskningsgemenskap i Norden. Samarbetsprogrammet för Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) anger riktningen för ministrarnas samarbete om utbildning, forskning och språk från november 2019 till november 2023. Programmet ska bidra till att fokusera och målinrikta samarbetet som bygger på de politiska dagordningarna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning samarbetar på tre strategiska områden: utbildning, forskning och språk. Samarbetet fokuserar på att vidareutveckla befintliga samarbetsformer och åtgärder samt identifiera nya satsningar.

Kontakt