Öronmärkt pappaledighet effektivt sätt att ändra normer

14.11.19 | Nyhet
Pappa med två barn

pappa med två barn

Photographer
Moa Karlberg
90 procent av Nordens pappor vill vara djupt involverade i omvårdnaden av sina barn. Men de tror inte att andra män accepterar det. Det är ett av fynden i rapporten State of Nordic Fathers som lanseras idag. Rapporten söker bland annat svar på varför pappor i Norden bara tar mellan 10 och 30 procent av föräldraledigheten.

Rapporten bygger på svar från 7500 män och kvinnor i alla de nordiska länderna. De har svarat på hur kompetenta de känner sig som föräldrar, hur viktigt det är att rättvist dela ansvaret för hem och barn, och vad de tror om kollegors och arbetsgivares attityder till att de tar föräldraledigt.
 

Klyfta mellan ord och verklighet

Det visar sig att män och kvinnor i Norden känner sig ungefär lika nöjda med sitt engagemang i barnen.

Dessutom tycker över 70 procent av både mammorna och papporna i Norden att föräldraledigheten ska delas lika. 


Det starka engagemanget och stödet för en rättvis fördelning står i bjärt kontrast till verkligheten – att pappor i Norden fortfarande bara tar ut i genomsnitt 20 procent av föräldraledigheten.
 

Svaren i undersökningen har analyserats och sammanfattats i tio nyckelfynd, av rapportförfattaren Carl Cederström, docent i företagsekonomi på Stockholms universitet.

Män menar att de redan gör halva jobbet

Ett nyckelfynd är att pappor i Norden anser att ansvaret för hem och barn redan är rättvist fördelat.

Två tredjedelar av männen svarar att de och deras partner delar lika på det arbete som uppstår runt barn - medan mindre än hälften av kvinnorna håller med. 

Mer än hälften av kvinnorna anser att det i själva verket är de som gör det mesta av arbetet. 

När 55 procent av männen säger att gör hälften av det dagliga planeringsarbetet kring dagishämtning, barnens fritidsaktiviteter, kläder och hygien, håller bara 33 procent av kvinnorna med. 

Lång pappaledighet ändrar normer

Flera av nyckelfynden visar ett starkt och konsekvent samband mellan längre pappaledighet och förändrade attityder.


Pappor som tar en längre föräldraledighet utför en större del av arbetet hemma. De söker i högre grad information om föräldraskap i böcker eller från vänner.

De håller också i lägre grad med om könsstereotypa påståenden som ”barn behöver sin mamma mer än sin pappa” eller ”män visar sig starka även när de är rädda”. 

Känner skuld inför kollegorna

Rapportens resultat bekräftar tidigare studier som visar att män är rädda för deras föräldraledighet ska straffa sig i form av bakslag i karriären.

Om de inte ersätts med en vikarie under föräldraledigheten, känner de personlig skuld för de kollegor som måste göra deras jobb. 

Men State of Nordic Fathers visar även här en tydlig attitydskillnad mellan män som tar lång och kort föräldraledighet. 

Jobbar samtidigt

Pappor som tar kort föräldraledighet eller ingen ledighet alls, är mer rädda för att föräldraledigheten ska försämra relationen till kollegor och chefer, och ge en negativ inverkan på lön och karriärutveckling. 


Pappor på kort ledighet är mer benägna att jobba under tiden, och säga att de ibland behöver sätta arbetet framför barnen. 


Pappor som tagit en längre period föräldraledigt är mer optimistiska när det gäller chefens och kollegornas attityder, och mindre rädda att gå miste om karriärsteg och en god löneutveckling.

Uppfordrande resultat

De är också mindre rädda att be om flexibla arbetstider som går att kombinera med lämning och hämtning på dagis. 


-    Fynden ska läsas som en instruktion till politiker och företagare att skapa villkor för nya fäder att ta föräldraledigt utan att behöva oroa sig för karriärstraff och ekonomiska bakslag, skriver Carl Cederström. 

Öronmärkta pappamånder effektivt 

Han konstaterar också att de nordiska länderna skiljer sig åt när det gäller pappors uttag av föräldraledighet.

I Danmark och Finland tar papporna omkring elva procent av den tillgängliga föräldraledigheten, i Sverige och på Island tar de runt 30 procent och i Norge runt 20 procent. 

De stora skillnaderna beror på om länderna använder sig av öronmärkta pappamånader för att få fäder att ta mer föräldraledigt, som Sverige, Island och Norge, eller om systemet är flexibelt, som i Danmark och Finland.   

- ​​​​Särskilda pappamånader är bevisligen det mest effektiva sättet att få män att stanna hemma länge med sina små barn – vilket i sin tur krävs för att ändra normerna på arbetsmarknaden och i familjerna, skriver rapportförfattaren.

Fakta: 

Rapporten bygger på State of the World’s Fathers report 2019 gjord av den internationella mansorganisationen Promundo.

State of Nordic Fathers är den första nordiska regionala rapporten.

Rapporten är gjord på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inom ramen för The Nordic Gender Effekt – de nordiska statsministrarnas initiativ för internationellt kunskapsutbyte om jämställdhet på arbetsmarknaden.

Carl Cederström är författare till, och den svenska organisationen Män är redaktör för, rapporten. 

Så här sticker länderna ut:

  • Sverige har störst andel fäder som tar mer än ett halvår föräldraledigt. 
  • Island är det land där flest fäder vill ha länge föräldraledighet. 
  • Finland har störst andel fäder som inte tar föräldraledigt alls 
     
  • Danmark har störst andel pappor som enbart är hemma två veckor med sina barn. 
     
  • Norge visar tydligt att pappornas uttag följer antalet veckor som vikts till fäder i föräldrasystemet

PRESSFRÅGOR OM RAPPORTEN DEN 14/11

Jens Karberg, MÄN, rapportredaktör tel +46 76-790 5259

jens.karberg@mfj.se

Contact information