Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norsk.

Blogg: Verdens mest integrerte region

Det å kunne bevege seg enkelt på tvers av grensene i Norden enten det gelder studier, jobb eller næring er viktig for innbyggerne.

Generalsekretærens blogg

Dagfinn Høybråten, generalsekretær

I rapporten "Ett värdefullt samarbete" kommer det frem at 53 prosent av de mellom 16 og 30 år vurderer mobilitet som viktigste fordel ved nordisk samarbeid.

Derfor er nordiske løsninger som støtter opp under mobilitet, så viktige. De nordiske statsministre har erklært at Norden skal vare verdens mest integrerte region. Her er Nordplus en viktig byggestein.

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring. Programmet er et veletablert og velfungerende samarbeid mellom Norden og de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Nordisk ministerråd og de baltiske land lanserer nå en ny femårig programperiode for Nordplus fra 2018 til 2022.

Nordplus favner vidt og støtter prosjekter, nettverk og mobilitetsaktiviteter. Hvert år kommer omkring 7 000 elever og studenter og omkring 1 500 undervisere på utvekslingsopphold i et annet nordisk eller baltisk land. Samlet deltar omkring 2 800 utdanningsinstitusjoner og organisasjoner i Nordplus-aktiviteter hvert eneste år.

Ministerrådet har nylig utarbeidet rapporten Tillit – det nordiska guldet. Rapporten viser at høy sosial tillit er en av de viktigste ressursene et samfunn kan ha. Det er dessuten en forutsetning for et godt samarbeid på tvers av nasjonale grenser.

Nordplus er et av ministerrådets største satsninger på folk-til-folk-samarbeid. Sivilsamfunnet, eksperter og næringsliv kan alle delta i utdanningsnettverk og -prosjekter så lenge målsetningene for programmet og reglene for statsstøtte er oppfylt. Nordplus er således med til å bygge tillit i Norden og mellom Norden og de baltiske landene.

Det viktigste kriteriet for tildeling av midler i Nordplus er kvalitet. Det er heller ikke politisk besluttede prioriteringer for tildeling av midler i programmet.

Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd har i 2017 hatt fokus på Norden i omstilling. Bare i år har Nordplus bevilget over 6 millioner danske kroner til områdene klima, miljø og grønn omstilling, og 2 millioner til digitalisering og nye teknologier. Dessuten har Nordplus tildelt omkring 9 millioner danske kroner til prosjekter innenfor området integrasjon og inkludering.

Dette gir samlet omkring 17 millioner til aktiviteter som bidrar til å støtte opp om ministerrådets politiske prioriteringer bare på disse områdene i 2017.

Noen aktiviteter er små og av kort varighet, andre er mer omfattende. Sibelius-nettverket involverer for eksempel musikkonservatorier fra alle de nordiske og baltiske land. Andre ganger handler det om to lærere og to skoleklasser som finner sammen omkring en felles interesse, for eksempel mellom Rysensteen gymnasium i København og Verzlunarskóli Islands i Reykjavik. Felles for disse møter mellom elever, studenter og lærere, er at samarbeidet er en øyeåpner, både for det egne og det andre. Det bringer nytenkning og en annen dynamikk inn i det akademiske og pedagogiske arbeidet.

Det å møte kulturuttrykk og høre språk fra andre land bidrar til økt interesse, og derigjennom kunnskap og forståelse. Etter å ha sett tv-serien SKAM begynte unge og godt voksne rundt omkring i Norden plutselig å bruke norske slanguttrykk. Den tidligere danske kulturminister og undervisningsminister Bertel Haarder uttalte sågar at SKAM var et nytt gjennombrudd for nordisk språkforståelse.

Vi skal være ærlige og innrømme at SKAM først og fremst vekket interessen for en svært begrenset del av det norske ordforrådet. Men SKAMs suksess har forhåpentlig også den effekt at mange nordboere har fått et positivt forhold til nabospråket og nabolandet Norge.

Nordplus består av flere delprogrammer. Et av disse handler om Nordens språk. De endringene som er innført i forbindelse med lanseringen av ny programperiode, er sterkt ønsket av de som bruker programmet. Det er ministerrådets ønske at Nordplus nå står enda bedre rustet til å støtte aktiviteter som handler om Nordens samfunnsbærende språk og om nordisk språkforståelse mellom de skandinaviske språkene.

Utveksling av kunnskap og erfaring står sentralt i det nordiske samarbeidet. For den som enten vil la seg inspirere til et nordisk eller nordisk-baltisk samarbeid, eller er nysgjerrig på hva folk samarbeider om på tvers over grensene, anbefaler jeg på det varmeste å orientere seg i Nordplus’ mange prosjektartikler: 

Kontakt