Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norsk.

Nordisk samarbeid er nyttig for næringslivet

I en internasjonal kontekst har interessen for Norden aldri vært større enn den er i dag. I Nordisk ministerråd får vi daglige henvendelser fra aktører i hele verden som ønsker å høre om Norden og det nordiske samarbeidet.

I løpet av det siste året har jeg snakket om regionalt samarbeid og den nordiske modellen i Asia, på Balkan, i Nord-Amerika og selvfølgelig i våre nærområder. Landene rundt om i verden ønsker å samarbeide med Norden, lære av vårt regionale samarbeid og ikke minst lære av de gode løsninger som vi har funnet på mange globale utfordringer.

Hva skal vi så bruke det til?

I Nordisk ministerråd responderer vi daglig på interessen både ut mot verden og inn mot Norden. Ministerrådets internasjonale engasjement er bredt og har mange former, men ett samarbeidsprogram står sentralt. Det er de nordiske statsministre som har tatt initiativet til «Nordic Solutions to Global Challenges». Målet er å spre gode løsninger på sentrale samfunnsutfordringer til andre deler av verden. Det gjelder blant annet bæredyktig utvikling, nordiske energiløsninger, grønn teknologi og nordiske velferdsløsninger. Vi gjør det for å bidra til at verden når FN´s 17 bæredyktighetsmål og vi gjør det for å bidra til en fortsatt positiv økonomisk utvikling i Norden – der vi er med å bane vei for nordiske virksomheter som har innovative løsninger som de ønsker å eksportere.

Med flaggskipet «Nordic Sustainable Cities» vil vi spre kunnskap om noen av de nordiske løsningene som gjør at vi i Norden har byer som er gode å leve i. Med dette flaggskipet gjør vi en ambisiøs branding-innsats og vi bygger opp en nordisk eksportplattform. Vi etablerer politiske partnerskap og nettverk. På den måten vil vi knytte nordiske virksomheter sammen med byer i Nord-Amerika, India og Kina.

Byene får gode løsninger på f.eks. vann, energi- og transportspørsmål og nye markeder åpner seg for nordiske virksomheter. Realiteten er at Norden har et kjempepotensial som region når vi sammen promoterer nordiske løsninger i verden. Derfor har vi allerede i dag et nordisk innovasjonskontor i Silicon Valley som hjelper nordiske virksomheter og start-ups med å få fotfeste her. Flere enn 180 nordiske tech-virksomheter har benyttet seg av tilbudet.

Vi har også et innovasjonskontor i New York – «Nordic Innovation Hub» og en nordisk kulturambassade «Nordic LA» i Los Angeles. Alle disse prosjektene, som støttes av Nordisk ministerråd baner vei for nordiske virksomheter på det globale markedet.

Borte bra hjemme best

Det nordiske potensialet gjelder selvfølgelig ikke bare ute i verden. Det nordiske hjemmemarkedet er helt avgjørende for fortsatt vekst. Derfor har de nordiske statsministrene besluttet at Norden skal være verdens mest integrerte region. Det er en visjon som gjennomsyrer hele Nordisk Ministerråds virksomhet.

Siden det Nordiske samarbeidets første tid, hvor vi fikk passunionen, sosialkonvensjonen og et felles nordisk utdannelse- og arbeidsmarked, har nordiske borgere fritt kunnet bosette seg, studere og arbeide i hele Norden, og fortsatt ha en trygghet i den nordiske velferdsstaten, hvis de har behov for hjelp.

Men ser vi fremover så skal det mer til for å opprettholde et tett integrert Norden. Vi må fortsette å levere konkrete og ambisiøse resultater. Det gjør vi på flere fronter. La meg gi tre eksempler: Vi har etablert et ministerråd for digitalisering som skal styrke det nordiske samarbeidet på feltet. Ikke bare i Norden, men i hele den nordisk-baltiske regionen. Jeg tror vi alle er klar over at evnen til å følge med i den digitale utviklingen er avgjørende for hvordan vi klarer oss i en global verden.

Gjennom samarbeidet fremmer vi utviklingen av et grenseløst Norden og Baltikum, som skal gjøre det lettere for borgere og virksomheter og få adgang til digitale tjenester på tvers av grensene i overenstemmelse med EU´s digitale indre marked.  Helt konkret vil vi gjøre det mulig for borgere og virksomheter å bruke unike og sikre digitale ID´er uansett hvor de er. Og vi vil sikre at Norden blir førende i innføringen av 5G gjennom felles standarder og gode rammevilkår.

Det samme gjelder det nordiske energisamarbeidet. De nordiske borgere er nok sjeldent klar over det, men nordisk samarbeid er faktisk involvert hver gang vi bruker våre komfyrer eller kaffetraktere. Det fellesnordiske el-marked betyr at vi utnytter våre respektive styrker – vannkraft i Norge fungerer som et batteri når det ikke blåser i Danmark – det betyr at vi får billigere strøm og mer bæredyktig energi.

Den globale klimaavtale fra Paris og EU´s energiunion vil sette fart på det grønne skiftet. Det betyr at konkurransen på dette området øker i en grad som vi ikke har sett tidligere. Også her blir vi små aktører hver for oss, men ved å samarbeide kan vi bli en ledende region når det gjelder grønn energi.

Uten risiko, ingen utvikling

Det grønne skifte stiller nordiske virksomheter overfor store utfordringer og mange muligheter. De nordiske samarbeidsministrene har bestemt at de ønsker en utredning av nordiske virksomheters tilgang til risikovillig kapital i oppstartsfasen. Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer har tatt på seg oppgaven med å lage utredningen.

Norden har gode forutsetninger for å skape verdier og arbeidsplasser i en verden som digitaliseres og omstilles med klimavennlig teknologi. Samtidig er effektive finansmarkeder og adgang til risikokapital på et tidlig stadium en forutsetning for, at innovasjonen kan føre til arbeidsplasser og virksomheter, som evner å vokse. Den som intet våger, intet vinner.

Kontakt