Silvia Modig (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
55
Person
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Date

Ärade president! Jag kommer att tala finska. Ta hörlurarna. Annars vet jag att ni inte lyssnar.

Arvoisa presidentti! Menemättä yksittäisiin summiin tässä budjetissa ja sen priorisoinneissa minun puheeni tulee noudattamaan aika pitkälle edellisten puhujien näkemyksiä.

Meidän on muutettava ehdottomasti budjetin tekemisen käytäntöä. Kehys on annettava paljon aikaisemmin, jotta me parlamentaarikot ja puolueryhmät pääsemme vaikuttamaan sen sisältöön ja priorisointeihin.

Monelta taholta on pitkään kuulunut toiveita siitä, että me olisimme poliittisempia, jotta meillä olisi enemmän debattia. – No, paras tapa tähän on antaa meille lisää vaikutusvaltaa siihen tärkeimpään eli Pohjoismaiden neuvoston budjettiin. Se myös sitouttaa ihmisiä aivan eri tavalla tähän toimintaan, kun me pääsemme lausumaan asiasta. Tämä oli toki minun ensimmäinen budjettikokemukseni, mutta nyt tuli semmoinen tunne, että se tuli täysin ylhäältä annettuna ilman, että meillä oli siihen minkäänlaista vaikutusmahdollisuutta.

Erityisen tärkeätä on kehittää näitä käytäntöjä juuri nyt, kun meillä on edessä leikkauksia. Niistä vasemmistososiaalinen vihreä ryhmä haluaa sanoa: On erittäin hyvä, että leikkaukset eivät kohdistu ensi vuodelle vaan voimme tehdä ne rauhassa pohtien, yhdessä priorisoiden ja järkevästi kohdentaen. Vuosi 2014 tulee pian, ja ensi vuonna meidän käytäntömme budjetin laatimisessa tulee olla aivan toisenlainen.

Myöskään meidän ryhmämme ei pidä hyvänä, että leikkaukset toteutettaisiin juustohöylällä – viisi prosenttia kaikesta – vaan tulee käydä avointa ja hyvää poliittista debattia siitä, miten nuo leikkaukset kohdennetaan. Ne tulee kohdentaa järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti ilman, että ne vaarantavat meidän ydintoimintoamme.

Vasemmistososialistinen vihreä ryhmä pitää erityisen tärkeänä, että tulevat säästöt eivät heikennä saarivaltioidemme Pohjolan-talojen toimintaedellytyksiä. Näillä taloilla on maissansa iso merkitys, jopa isompi kuin täällä mantereella, jossa naapurimaan Pohjolan-talo saattaa olla käytävän matkan päässä.

Mutta näillä sanoilla vasemmistososialistinen vihreä ryhmä on aktiivisesti mukana ensi vuonna laatimassa uutta budjettia, toivon mukaan aivan uusilla pelisäännöillä ja avoimessa hengessä.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Utan att gå in på enskilda summor i den här budgeten och dess prioriteringar kommer mitt anförande att i stor utsträckning överensstämma med de föregående talarnas synpunkter.

Vi måste definitivt ändra praxis för hur budgeten görs upp. Ramen måste ges mycket tidigare, så att vi parlamentariker och partigrupper kan påverka dess innehåll och prioriteringar.

Det har från flera håll länge hörts önskemål om att vi borde vara mer politiska för att vi ska ha mer debatt. – Nå, det bästa sättet att åstadkomma detta är att ge oss mer inflytande över det viktigaste, det vill säga Nordiska ministerrådets budget. Det binder också folk till verksamheten på ett helt annat sätt då vi får uttala oss om saken. Det här var givetvis min första erfarenhet av budgeten, men jag fick en känsla av att den kom helt som given från ovan, utan att vi hade någon möjlighet att påverka den.

Det är speciellt viktigt att utveckla denna praxis just nu då vi står inför nedskärningar. När det gäller dem vill Den vänstersocialistiska gröna gruppen säga: Det är mycket bra att nedskärningarna inte gäller nästa år utan att vi kan dryfta dem i lugn och ro, prioritera tillsammans och rikta dem förnuftigt. År 2014 är snart här, och nästa år kommer vår budgeteringspraxis att vara helt annorlunda.

Inte heller vår grupp tycker att det är bra att genomföra nedskärningarna med osthyvelsmetoden – fem procent av allt – utan vi bör ha en öppen och bra politisk debatt om hur nedskärningarna riktas. De bör riktas förnuftigt och ändamålsenligt utan att äventyra vår kärnverksamhet.

Den vänstersocialistiska gröna gruppen anser det speciellt viktigt att de kommande sparåtgärderna inte försvagar verksamhetsförutsättningarna för Nordens hus i våra öriken. Dessa hus har en stor betydelse i sina respektive länder, till och med större än här på fastlandet, där grannlandets Nordens hus kan ligga i andra änden av korridoren.

Med dessa ord är Den vänstersocialistiska gröna gruppen aktivt med om att göra upp en ny budget nästa år, förhoppningsvis med helt nya spelregler och i öppen anda.