Álfheiður Ingadóttir (VG) (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
283
Speaker role
Miljø- og Naturresurseudvalgets talsperson
Date

Forslaget til strategi om bærekraftig utvikling som ministerrådet har forelagt Nordisk råd, er den fjerde i rekken fra 2000. Det er tale om en langsiktig innsats.

Miljø- og naturressursutvalget finner at den foreslåtte strategi gir en nyttig, overordnet ramme for de mange deler av det nordiske samarbeidets virksomhet, og utvalget støtter forslaget om de overordnede mål, og målene for de fem hovedområder som er velferd, økosystemer, klima, utnyttelse av jordens ressurser samt utdannelse, forskning og innovasjon. Utvalget hilser velkommen forslaget om å innta kultur i strategien.

Men en overordnet strategi er til begrenset nytte hvis den ikke blir fulgt opp med konkrete innsatser. Det er de konkrete innsatser som gjør forskjellen.

Utvalget fant det ikke tilfredsstillende at ministerrådet presenterer de konkrete innsatser som en redegjørelse i 2013, men har lagt frem en endring om at de konkrete innsatser bør fremlegges som ministerrådsforslag og behandles i relevante utvalg i Nordisk råd og rådet her i plenum. Jeg takker statsråd Katrin Jakobsdóttir for støtten til den endring utvalget har gjort.

Forslaget er kommet sent frem, og Velferdsutvalget har gitt uttrykk for at det ikke har fått den nødvendige politiske realitetsbehandling som er nødvendig for en så overgripende og langsiktig strategi. Miljøutvalget mener at ved å ta opp spørsmålet om de konkrete innsatser som ministerrådsforslag, altså som en B-sak, ved sesjonen i 2013 imøtekommes Velferdsutvalgets ønske om en grundigere behandling av saken i Nordisk råd.

Jeg må tilføye at utvalget på sitt septembermøte har behandlet Nordisk ministerråds miljøbehandlingsplan samt rammeprogrammet for arbeidet med fiske og havbruk, jordbruk, livsmidler og skogbruk. Det vekker forundring at det i disse programmer ikke er noen direkte henvisning til strategien for bærekraftig utvikling – for ikke å snakke om målsettingene. Utvalget forventer at ministerrådet retter på dette.

Her er det tale om en strategi som skal gjelde fra 2013 til 2025. Utvalget mener at en revidering av strategien bør aktualiseres regelmessig og minst hvert fjerde år. Dessverre er det ikke her tid til å gjøre rede for den spennende diskusjonen om strategien som vi har hatt i utvalgene, men betenkningen ligger fremme på dansk, islandsk og finsk.

På bakgrunn av ovenstående foreslår, Miljø- og naturressursutvalget at Nordisk råd rekommanderer forslaget som er fremmet her.