Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Ny Nordisk Bioøkonomistrategi

Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change is a catalogue containing a selection of innovative bioeconomy cases from the Nordic countries, Greenland and the Faroe Islands. The 25 cases exemplify the four categories identified by the Nordic Bioeconomy Panel as strongholds of the Nordic bioeconomy: replace, upgrade, circulate and collaborate.Download the publication for free at: www.norden.org/25cases

Det nordiske bioøkonomipanel har til opgave at lave et forslag til en fælles nordisk bioøkonomistrategi, som beskriver muligheder og konkrete tiltag for at fremme bæredygtige nordiske bioøkonomier.

Det nordiske bioøkonomipanel har til opgave at lave et forslag til en fælles nordisk bioøkonomistrategi, som beskriver muligheder og konkrete tiltag for at fremme bæredygtige nordiske bioøkonomier. Til at understøtte arbejdet med at udvikle en strategi har Nordisk Ministerråd gennem et offentligt udbud hyret Rambøll Management Consult. Rambøll bidrager med grundig kortlægning af allerede eksisterende indsatser og strategier og undersøgelse af fremtidige muligheder bl.a. gennem interviews med relevante interessenter. 1 marts leverer Rambøll en samlet rapport til panelet med forslag til et strategisk rammeværk for den kommende strategi, som panelet efterfølgende skal færdiggøre. Stratgien forelægges MR-FJLS i juni 2017 og MR-SAM til endelig godkendelse i foråret 2018.

Den 19. januar 2017 havde Nordisk Ministerråd og det nordiske bioøkonomipanel inviteret en række eksterne interessenter fra alle de nordiske lande til en workshop i København omhandlende den nye fælles nordiske bioøkonomistrategi. 5o interessenter deltog i dagen og der var repræsentanter fra både den private og offentlige sektor, fra de forskellige bioøkonomiske sektorer og fra alle de nordiske lande samt Grønland og Færøerne. Dagen begyndte med forskellige inspirationsoplæg, bl.a. lancering af det nye case katalog, og fokuserede derefter på at skabe rum for dialog og erfaringsudvekling i eftermiddagens workshop, som blev organiseret af Rambøll. Interessenterne kom med input til hvilken type strategi de finder relevant, hvilke indsatsområder som er mest afgørende, og hvilke instrumenter som bør prioriteres. Alle input samles i en rapport, som Rambøll Management Consult i marts leverer til det nordiske bioøkonomipanel til det fortsatte arbejde med at lave et forslag til en ny fælles nordisk bioøkonomistrategi.

Om Det Nordiske Bioøkonomipanel

Det Nordiske Bioøkonomipanel er et formelt policy og strategi forum for den nordiske bioøkonomi etableret af de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM). Panelet er et initiativ fra det islandske formandskab og det hovedopgave er at udarbejde forslag til en fælles nordisk strategi på bioøkonomiområdet, som beskriver muligheder og konkrete tiltag for at fremme bæredygtige nordiske bioøkonomier.

 

Etableringen af et Nordisk Bioøkonomipanel blev besluttet under det islandske formandskab i 2014 som del af NordBio programmet.

Med etableringen af Det nordiske bioøkonomipanel sætter Nordisk Ministerråd en vigtig dagsorden for de nordiske lande i form af ét fælles forum, hvor udgangspunktet er helhedstænkning omkring fremme af bioøkonomien. Panelet sammensættes af repræsentanter fra myndigheder, forskning, private virksomheder og civilsamfundet som samlet kan levere samfundsøkonomisk, naturvidenskabelig, erhvervsmæssig, regionalpolitisk og miljømæssig indsigt.

Formålet med Det Nordiske Bioøkonomipanel er: at bidrage til en bæredygtig transformation mod bioøkonomien i de nordiske lande samt at stimulere innovation. Endvidere at udnytte det potentiale Norden har for globalt at gå i spidsen indenfor bæredygtig produktion og anvendelse af bioressourcer med det formål at øge konkurrenceevnen og bæredygtigheden i de nordiske lande. Dette kan ske gennem en samlet nordisk bioøkonomistrategi og ved at inkludere ny, tværgående viden og give indspil til de nordiske lande og i relevante nordiske og internationale fora når det gælder nytænkning og innovative løsninger til de udfordringer landene står overfor i forhold til bioøkonomi og grøn omstilling.

Panelets hovedopgave er at udarbejde forslag til en fælles nordisk strategi på bioøkonomiområdet, som beskriver muligheder og konkrete tiltag for at fremme bæredygtige nordiske bioøkonomier. Strategien skal omfatte tiltag, som vedrører produktionen i landbrug, skovbrug, fiskeri og fangst og jagt, samt forarbejdning og forbrug. Endvidere skal panelet samle et katalog med f.eks. 20 konkrete eksempler på succeshistorier.

Medlemmer af Det Nordiske Bioøkonomipanel

Panelet er sammensat af repræsentanter fra myndigheder, forskning, private virksomheder og civilsamfundet som samlet kan levere samfundsøkonomisk, naturvidenskabelig, erhvervsmæssig, regionalpolitisk og miljømæssig indsigt. Se alle panelets medlemmer og observatører her.

 • Danmark: Lene Lange -  Professor, BioEngineering Center, Institut for Kemi og Biokemi, DTU og medlem af Det Danske Bioøkonomipanel
 • Finland: Liisa Saarenmaa - Souschef, Afdeling for naturresurser, Ministeriet for landbrug og skov
 • Island: Hörður G. Kristinsson (formand) - Forskningsleder, MATÍS ohf. og medlem af Det Europæiske Bioøkonomipanel           
 • Norge: Casper Linnestad - Seniorrådgiver, Klima- og Miljøministeriet, afdeling for naturforvaltning
 • Sverige: Jan Svensson - Ministeriet for Erhvervspolitikk og Innovation
 • Færøerne: Ólavur Gregersen -  Direktør, Syntesa Partners & Associates
 • Grønland: Henrik Leth - Formand, Grønlands Arbejdsgiverforening & Lisbeth Due Schoenemann-Paul -   Corporate Sustainability and Environmental Manager Royal Greenland  
 • Åland: Sölve Högman -   Kontorchef, afdeling for industri, Landbrugskontoret                           

Nordiske repræsentanter fra Det Europæiske Bioøkonomipanel i Det Nordiske Bioøkonomipanel

 • Johan Elvnert - Direktør, European Forest-based Sector Technology Platform    
 • Niels Gøtke - Afdelingschef, Styrelsen for Forskning og Innovation        
 • Kjell Ivarsson - Næstformand for Arbejderpartiet indenfor Forskning og Innovation, Copa-Cogega, og Sammenslutningen af Svenske Landmænd    
 • Sirpa Kurppa - Forsknings professor indenfor bæredygtig bioøkonomi, LUKE Natural Resources Institute, Finland                   

Inviterede observatører i Det Nordiske Bioøkonomipanel: NordGen, Nordregio, NordForsk, Nordisk Innovation, Nordisk Energi Forskning (NEF), Nordisk Komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning (NKJ), Samnordisk Skovforskning (SNS) og Nordisk arbejdsgruppe for fiskeri (AG-Fisk).